Održane Skupštine Društava Papuk d.o.o. i Voda d.o.o.

U utorak, 11. studenog 2014. godine, u prostorijama Društva Papuk d.o.o., održana je 60. sjednica Skupštine Društva Papuk d.o.o. i 3. sjednica Skupštine Društva Voda d.o.o., pod predsjedanjem Josipa Nemeca.

Temeljem zakonske obveze iz članka 6. Zakona o reviziji, trgovačka društva Papuk d.o.o. i Voda d.o.o. obveznici su revizije te su članovi Skupštine Društava donijeli odluku da se za revizora Društva u 2014. godini za poduzeća Papuk d.o.o. i Voda d.o.o. imenuje revizorsko društvo Revida d.o.o. Slatina. U nastavku Skupštine Društva Papuk d.o.o., članovi Skupštine raspravljali su o zakonskim odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Direktor poduzeća Papuk d.o.o., Zoran Stošić, istaknuo je da je Uprava ispitala sve aspekte obveza za ispunjavanje zakonskih odredbi, a koje se odnose na nabavu komunalne opreme te je upućen dopis Fondu za zaštitu okoliša za sufinanciranje iste. Na 59. Skupštini Društva, članovi Skupštine razmatrali su mogućnost zajedničkog prikupljanja otpada, no prema nacrtu Uredbe o komunalnom otpadu to ipak neće biti moguće. Naime, svaka jedinica lokalne samouprave, koja ima više od 1500 stanovnika, dužna je na svom području osigurati reciklažno dvorište. S druge strane, Fond za zaštitu okoliša koji sufinancira nabavku opreme, kaže da više jedinica lokalne samouprave može zajednički organizirati prikupljanje otpada. Zaključak članova Skupštine po ovoj točki dnevnog reda jest da se odluke vezane za ispunjavanje obveza jedinica lokalne samouprave po Zakonu o održivom gospodarenju otpadom prolongiraju do iduće Skupštine, kada će možda neke stvari biti jasnije.

Nakon Skupštine društva Papuk d.o.o. održana je i Skupština Društva Voda d.o.o., na kojoj je direktor Zoran Stošić članove Skupštine informirao o stanju Društva nakon provedenog postupka usklađenja predmeta poslovanja i pravnog statusa sa odredbama Zakona o vodama. Direktor Stošić podsjetio je na održan sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda na kojem je rečeno da je rekonstrukcija vodovoda u Orahovici u planu tek 2025. godine. S obzirom da je orahovački vodovod star 35 godina, a vijek cijevi 25 godina, neophodna je rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava te su direktor i gradonačelnik uputili dopis Hrvatskim vodama apelirajući na hitnost rekonstrukcije. Unazad dvije godine Grad Orahovica o svom je trošku radio izmjene vodovoda, s obzirom da su redovna sredstva Hrvatskih voda ukinuta. Grad Orahovica jedini ima uvedenu naknadu za razvoj, a koja se plaća 1 kn po potrošenom kubiku vode, no sav prikupljen novac utrošen je na sanaciju dotrajalog vodovodnog sustava, a ne na razvoj i unapređenje vodovodne mreže. (T. Petrović)