Tekst iz Glasa slavonije 1960 godine – “Zelena pluća grada”

Zelena pluća grada
9.10.1960. „GLAS SLAVONIJE“

Na dnevnom redu je izgradnja odmarališta Jezero u Slavonskoj Orahovici

Slavonska Orahovica – listopad – Sastanak, koji je sazvan u Slavonskoj Orahovici na inicijativu Narodnog odbora općine Slavonska Orahovica, trebao je odgovoriti na nekoliko direktnih i na nekoliko indirektnih zahtjeva, koji su iznicali, kako su bili tretirani problemi oko kompleksne izgradnje odmarališta „Jezero“ u Slavonskoj Orahovici. Na tom sastanku vidjeli smo sve one ljude, koji su zainteresirani da se turizam u ovom kraju unaprijedi. I poslije toga bismo željeli da čujemo da su se zaista svi svojski, i u granicama svojih mogućnosti, založili da ta izgradnja počne na vrijeme. Bar u ono vrijeme koje je u zaključku te neobične konferencije istaknuto. Sastanku su prisustvovali: potpredsjednik Narodnog odbora kotara Osijek Dina Maksimović, predsjednik Narodnog kotara Osijek Pero Zatezalo, sekretar Općinskog komiteta SK Osijek Branko Runje, predsjednik Općinskog odbora SSRN Dušan Marinković, predsjednik Narodnog odbora kotara Našice Ivan Conjar, predsjednik Narodnog odbora općine Orahovica Nikola Krstanović, kao i rukovodioci privrednih organizacija osječkog i našičkog kotara.

Dakle kvorum sastanka na „najvišem nivou“, koji je mogao s puno autoriteta na licu mjesta dati suglasnost koncepciji izgradnje odmarališta „Jezero“ ili je mogao, ako nađe to za shodno, izmijeniti neke njezine dijelove, ukoliko oni nisu planirani realno prema potrebama i prema stvarnim mogućnostima, da se ta koncepcija realizira.

Osnovne postavke izgradnje odmarališta „Jezero“, koje su istaknute u 10 – godišnjem planu unapređenja turizma u ovom kraju mogle bi se ukratko formulirati ovako:

Odmaralište „Jezero“ gradilo bi se u etapama. Kroz 10 godina ono bi se kompleksno izgradilo i dobilo konačan izgled. U prvoj fazi izgradnje trebalo bi postaviti kompletni sanitarni čvor, kao i izgraditi komunikacione veze od Sl. Orahovice do „Jezera“ i od „Jezera“ do Duzluka. Zatim bi trebalo izgraditi centralni turistički objekt (hotel s ležištima i kuhinjom, čiji kapacitet još nije utvrđen, a nije se ni u dogovoru moglo utvrditi koliki bi bio), a osječka poduzeća bi udruženo, ili odvojeno, izgradila Domove za svoje radnike. Izgradnja komunikacionih veza, kao i sanitarnog čvora, preuzet će na sebe Narodni odbor općine Orahovica i kotara Našice, a cjelokupno urbanističko rješenje kao i plan izgradnje odmarališta „Jezero“ (bar takvu je obavezu preuzeo predsjednik Narodnog odbora općine) izradilo bi se u Osijeku.

To su osnovni zahtjevi, koji bi trebali biti realizirani, kada se razgovara i pomišlja na izgradnju odmarališta „Jezero“ u Slavonskoj Orahovici. Te postavke nisu još detaljistički razrađene, ali u razgovorima, diskusijama, kao i u priloženom nacrtu one poprimaju stvarni izgled. No, naravno na sastanku je bilo najviše govora o onome , što će se učiniti odmah, a na kraju je donesen i konkretan zaključak, koji je novinar stilizirao ovako: Narodni odbor općine Orahovica početkom iduće godine otpočet će radove na prilazima k „Jezeru“ i postavljanju sanitarnog čvora. Poduzeća iz Osijeka pojedinačno ili udruženo, otpočet će graditi svoje domove odmora.

Telegramski izgleda ovako: U 1961. godini gradnja počinje. Stop. Ako bude učinjeno sve što je dogovoreno. Stop. I ako se ne ostane samo na dogovoru. Stop. Kako to često zna biti. Stop.“

LEGENDA I STVARNOST

Plan odmarališta „Jezero“ predviđa (to se vidi i na priloženoj skici) izgradnju centralnog društvenog doma, zatim niz domova odmora, kao i kamp kućice, koje će biti locirane na obali „Jezera“. To će biti moderno naselje. Zelena pluća grada, pluća, koja prvenstveno trebaju da služe rekreaciji radnog čovjeka, kao i njegovom kraćem ili dužem odmoru – u koja bi se upućivali radnici na odmor i na osvježenje i kamo bi dolazili na vikend. Dolazili bi izletnici i odmarali se u ovoj dolini sunca i ozona, u dolini, koja bi trebala tek postati ono, što se danas u prospektu ukoliko postoji, nazivlje Slavonska „Švica“. Trebalo bi to biti moderno i suvremeno uređeno odmaralište. Kao u priči, kao u legendi. Danas je to Jezero osmjeh ljudske želje. Pusto, oivičeno njivama i kukuruzima, za koje predsjednik Narodnog odbora općine iz Kneževih Vinograda reče, da bi trebali biti bolji! Danas se k Jezeru ide kozjom stazom i čovjek koji nije naučio da hoda vrletima i usponima, ne može tako lako da dođe u blizinu jezera. No, to Jezero privlači, a sigurno će privlačiti i više upravo onom divljom i bujnom ljepotom pejzaža i okoline, koje je puno elemenata potrebnih za zdravlje čovjeka. U Jezeru se ogledavaju ruševine Ružica grada, koja je nadomak ruke, a opet daleko. Čini se, da se nalazi negdje gore u bijelim oblacima, koji se ispražnjeni navlače iznad obronaka Papuka, a odande se širi prekrasan pogled na bujne klance, na divne šume, koje su tamne u čistom treperavom zraku, koji mami i opija.

Predsjednik Narodnog odbora općine Orahovica Nikola Krstanović kaže, da će se gore kod ruševina Ružica grada, prema zamisli, otvoriti planinski buffet, da će se urediti put kojim će automobili moći ići ka gradu (a možda će se jednog dana moći postaviti i uspinjača, možda će se naći sredstva i u tom će slučaju taj dio Slavonije opravdati naziv koji su mu stranci dali još prije rata: Jugoslavenska Švicarska). I dolazit će ljudi. Dolazit će da se odmore, da se osvježe, slušat će legende o tome kako je u zidine zazidana djevojka, lijepa Ružica…Zašto? Kako? O tome se malo zna. A trebalo bi znati, trebalo bi tu legendu oživjeti za priču, za konake, za poglede u Podravinu, za dokolicu turistima, koji će doći u ovaj kraj, koji će dolaziti u ovaj kraj.

KOMERCIJALIZIRANI CENTRALNI DOM ILI NEŠTO DRUGO?

Oko tog projekta i tog prijedloga vođeno je najviše diskusije. Čini se, a u diskusiji je to i istaknuto, da je to najvažnija stvar čitavog ovog poduhvata. Radne ljude zanima prije svega cijena. Cijena dnevnog pansiona, koju će imati u restoranu. Ukoliko ona bude zasnovana na komercijalnoj, onda se neće dobiti ništa. Radni čovjek neće dobiti ništa i neće se složiti i neće moći prihvatiti takvo rješenje. Ukoliko se nađe osnova, da pansion( uzimajući u obzir današnje cijene) ne bude prelazio 350 dinara dnevno, onda će odmaralište „Jezero“ imati raison d’etre, svog postojanja. Ukoliko bi se prihvatila sugestija, da svaki izgrađeni dom ima i svoju kuhinju, blagovaonicu i sve potrebne pripremne prostorije, u tom slučaju će Jezero izgubiti osnovnu fizionomiju namjene. U svakom slučaju oko izgradnje centralnog objekta, da ga nazovemo namjerno Hotel, treba i dalje diskutirati i voditi računa o nizu faktora, koji su, svi do jednoga poznati, ali najvažniji je i ostaje faktor – čovjek. (O tome je govorio i predsjednik Općinskog sindikalnog vijeća iz Osijeka.) A želja tog radnog čovjeka ostaje . pristupačna cijena i ne PRIMITIVNA UDOBNOST, koja bi bila danak za pristupačnu cijenu. Točno je rekao jedan od diskutanata: „Jezero se ne gradi za godinu – dvije, već za budućnost, jer sadašnjost već znači prošlost, pa prema tome, ako se već upuštamo u tako značajnu izgradnju, učinimo je bar značajnom toliko koliko očekujemo od budućnosti“. To je točno. Točno rečeno. Tu treba pronaći mudro rješenje, a investitor bez obzira tko bio, mora o tome voditi računa. Da li udružiti sredstva za izgradnju centralnog objekta, da li da ga gradi Narodni odbor općine Orahovica uz pomoć Narodnog odbora kotara Našice, u krajnjoj liniji je svejedno, ako namjena i raspolaganje tim objektom ne bude podlijeganje zahtjevu za parcijalnim vlasništvom i komercijaliziranim cijenama! To je važno, to je uočeno, to je rečeno u diskusiji i o tome svi trebaju dobro razmisliti prije nego li donesu bilo kakovo rješenje.

NEKOLIKO MIŠLJENJA

S obzirom da se govorilo o tome da odmaralište „Jezero“ treba prvenstveno biti mjesto za rekreaciju i odmor radnog čovjeka i da će u izgradnji „Jezera“ učestvovati i neka osječka poduzeća, zatražili smo mišljenje radnih ljudi, običnog čovjeka iz proizvodnje koji ne može a da ne bude zainteresiran za ono što se njemu namjenjuje.

U OLT – u smo pronašli predsjednika sindikalne podružnice Ivana Kučela. (Prvo smo otišli u OLT i zbog toga, jer je na skupu u Orahovici direktor OLT – a rekao da će njegovo poduzeće uskoro kupiti autobus, koji će služiti radnicima kada budu željeli ići na izlet ili na vikend).

Ivan Kučela je rekao: „Takva inicijativa, mislim na izgradnju odmarališta „Jezero“ u Slavonskoj Orahovici zaslužuje svaku pažnju. Mi smo u kolektivu o tome razgovarali i radnici su mišljenja da bi to bilo itekako dobro i da bi s izgradnjom trebalo početi što prije. Samo treba voditi o tome računa, da odmaralište pruži sve udobnosti i sve mogućnosti za dobar odmor“.

Luka Rašković, predsjednik sindikalne podružnice „Saponije“ je ovako odgovorio na naše pitanje: „Mislim da bi trebalo pronaći sredstva da se u Slavoniji izgradi više odmarališta, a u Slavonskoj Orahovici bi svakako trebalo svakako početi sa izgradnjom odmarališta. Ono bi nam bilo blizu, mogli bismo lako uspostaviti dobre veze. Trebalo bi pronaći mogućnost da se uspostavi nekoliko autobusa koji bi radnike vozili na vikend. Ukoliko nema dovoljno sredstava svako pojedino poduzeće, onda bi ta sredstva trebalo objediniti i lakše bi se i brže ideja izgradnje odmarališta „Jezero“ realizirala.

Ivan Hodak, radnik u tvornici žigica „Drava“ rekao je: „U Đakovačkoj Breznici postoji odmaralište. Ali ono ne posjeduje sve što bi trebalo i što bi radniku moglo pružiti dobar odmor. Ako se ne može u Orahovici izgraditi nešto bolje, onda nema smisla raditi ništa. Nužno je misliti o tome da li će se to odmaralište moći opremiti svim potrebnim uređajima i stvarima, kako bi odmor radnih ljudi bio temeljit i dobar. Ideja zaslužuje pažnju i ako se ostvari, svi će je radni ljudi u Osijeku, mislim, zdušno pozdraviti“.

ZAKLJUČCI KOJI SE NAMEĆU

Naravno, nije sve rečeno i ne može se sve reći na ovom prostoru, ali ono najvažnije je istaknuto. Istaknuto je ono najvažnije, što je iskristalizirano u toj diskusiji. Čuli smo što o tome misle i ljudi. Radni ljudi ocjenjuju kao pozitivno da se odmaralište izgradi i iz svih razgovora i svih želja nameće se zaključak koji je kratak i logičan. Iduće godine treba početi s izgradnjom odmarališta „Jezero“. Najvažnije je da se otpočne raditi. Treba svojski zapeti da se izgrade komunikacije. Uostalom, to je i osnovica svakog daljnjeg poduhvata. Sve komponente idu u prilog težnji da se odmaralište izgradi, a do tog vremena vjerujemo da će se naći neko praktično rješenje o tome na koji način i tko treba da izgradi Centralni objekt odmarališta „Jezero“ koji je zasad, čini se, jedino sporno, neriješeno, ali ne i nerješivo pitanje. (N. Kaloper)

U nastavku Vam donosimo zanimljivu galeriju starih fotografija Jezera. Dio fotografija ljubazno nam je ustupio gosp. Omer Šahinović, kojem se ovim putem zahvaljujemo, a drugi dio fotografija skinut je s interneta. Uživajte putujući kroz povijest gledajući stare fotografije!