Arheološki radovi u Crkvarima

19. rujna 2012. (srijeda) je u uredu gradonačelnika Grada Orahovice, održan sastanak sa predstavnicima institucija, koje uz Grad Orahovicu, već godinama ulažu sredstva i napor da se arheološko-konzervatorski istraži crkva Sv. Lovre sa pripadajućim srednjovjekovnim gradištem u Crkvarima. Uz gradonačelnika Josipa Nemeca i suradnike iz JUO-a, sastanku su nazočili: ispred Konzervatorskog odjela u Požegi, pročelnik dr. Žarko Španiček sa suradnicom, a ispred Instituta za arheologiju, voditeljica istraživačkih radova dr.sc. Tatjana Tkalčec. Prezentirani su do sadašnji radovi i plan dovršetka vanjskih iskapanja, prema projektnom prijedlogu u sklopu Programa arheološke baštine pri Ministarstvu kulture.

Arheološkim iskopima došlo se do fantastičnog otkrića zidne arhitekture pod zemljom, ranijeg sakralnog arhitektonskog sklopa: velike trobrodne gotičke crkve ispod  današnje kapele, za što je u planu izrada i projekta prezentacije, u sljedećoj fazi radova. Obzirom na vrijednost i jedinstvenost kulturnih lokaliteta na području Orahovice, sastanak je zaključen sa prijedlogom da se izradi Strateški plan za očuvanje kulturnih dobara, koji je neophodan za nastavak istražnih i konzervatorskih radova, ali i za mogućnost „povlačenja“  sredstava iz strukturnih fondova EU. Plan bi u prvom redu obuhvaćao: Ružicu grad, crkvu Sv. Lovre i Plemićku kuriju. (I.S.)