Odluka o prijenosu sredstava trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica za sufinanciranje unutarnjeg uređenja bungalova

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

O D LU K U

o prijenosu sredstava trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica za sufinanciranje unutarnjeg uređenja bungalova na Turističkom kompleksu «Jezero-Ružica grad» Orahovica

I

Trgovačkom društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica, koje upravlja turističkim kompleksom «Jezero-Ružica grad» Orahovica, se za sufinanciranje unutarnjeg uređenja bungalova na Turističkom kompleksu «Jezero – Ružica grad Orahovica, iz Proračuna grada Orahovica prenosi iznos od 25.522,60 kuna s PDV-om.

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ove Odluke osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Pozicija R 212, Konto 38612 – Kapitalne pomoći trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 360-01/12-01/01

URBROJ: 2189/12-01/01-12-23

Orahovica, 31. svibnja 2012.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija