Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem-BIT-uredski materijal 2012.

Na temelju članka 43.stavka 1.alineje 8. i 21. Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o nabavi izravnim ugovaranjem s BIT Computers Orahovica

uredskog materijala za potrebe Grada Orahovice za 2012.godinu


 

I

S BIT Computers, Orahovica, P. Preradovića 2, izravno se ugovara nabava uredskog materijala za potrebe Grada Orahovice za 2012.godinu.

Materijal iz stavka I. ove točke nabavlja se u procijenjenoj vrijednosti od 20.000,00 kn bez PDV-a godišnje, a prema jediničnim cijenama iz Ponude BIT Computers, Orahovica od 25.siječnja 2012.godine, koja je sastavni dio ove Odluke i izdatnicama za preuzetu robu.

 

II

 

Sredstva za nabavu iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Orahovice za 2012.godinu, Razdjel 002, Glava 01, Glavni program B01, Program 1004, aktivnost A 1004 01, Pozicija R034, Konto 32211 – Uredski materijal i za isto će se izdati narudžbenica.

 

III

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» Grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

Klasa: 030-03/12-01/01

Urbroj:2189/12-01/01-12-8

Orahovica 30.siječnja 2012.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija