JAVNI POZIV: Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Orahovice u 2015. godini

Temeljem članka 46. stavka 1. Statuta Grada Orahovice („Službeni glasnik“ Grada Orahovice, br. 1/13) gradonačelnik Grada Orahovice raspisuje:

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Orahovice u 2015. godini

 

1. PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Orahovice u 2015. godini (u daljnjem tekstu Projekt) u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Cilj Javnog poziva je ispitivanje zainteresiranosti stanovnika Grada Orahovice za sudjelovanje u navedenom Projektu. Na temelju sakupljenih prijava o iskazu interesa za sudjelovanje u Projektu, Grad Orahovica će se prijaviti na natječaj od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu Fond), te zatražiti od Fonda potrebna financijska sredstva za subvencioniranje spomenutog Projekta u okviru programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

Na temelju Odluke Fonda o količini odobrenih sredstava za subvencioniranje, Grad Orahovica će u 2015. godini raspisati Natječaj za sudjelovanje fizičkih osoba s područja Grada Orahovice u Projektu, nakon čega će sve zainteresirane fizičke osobe moći podnijeti Zahtjev za sudjelovanje u spomenutom Projektu.

Grad Orahovica uskladiti će Natječaj za sudjelovanje fizičkih osoba s područja Grada Orahovice u Projektu i Pravilnik, prema uvjetima koji će biti propisani natječajem i Odlukom Fonda.

Fizičke osobe koje su prethodno predale prijavu na ovaj Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu, te su ispunile tražene uvjete, ostvarit će dodatne bodove pri prijavi na natječaj.

 

Pod opravdanim troškovima podrazumijevaju se troškovi nabave i ugradnje opreme koja svojom namjenom i funkcijom doprinosi povećanju energetske učinkovitosti, te troškovi izrade energetskoga pregleda i energetskoga certifikata, a nastali su nakon objave natječaja od strane Fonda u „Narodnim novinama“ i na Internet stranici Fonda. Opravdani troškovi na koje se odnosi ovaj Javni poziv za iskaz interesa smatraju se:

a)   zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije na koeficijent prolaska topline:

U ≤1,4 za komplet i ≤1,1 za staklo za Θe,mj,min≤3 °C;

b)   povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće na koeficijent prolaska topline:

– U ≤0,20 za Θe,mj,min≤3 °C za krov, strop i pod grijanog prostora (Θi>18 °C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži),

– U ≤0,25 za Θe,mj,min≤3 °C za vanjski zid grijanog prostora,

– U ≤0,25 za Θe,mj,min≤3 °C za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora.

c) povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova,

d) povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline, otpadnog zraka (rekuperatora), te

e) izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe Projekta

 

Parcijalne rekonstrukcije vanjske ovojnice, nisu predmet ovoga natječaja.

Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije opravdani trošak.

Temeljem Javnog poziva za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, maksimalni iznos koji se sufinanciraju od strane Fonda je do 60% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 45.000,00 kuna (sa PDV-om) po obiteljskoj kući.

Grad Orahovica sufinancira Projekt s dodatnih 5% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 3.750,00 kuna po obiteljskoj kući (sa PDV-om).

Kućanstvo sufinancira 35% opravdanih troškova ulaganja.

U slučaju primjene mjera energetske učinkovitosti kojima se smanjuju energetske potrebe obiteljske kuće podnositelj prijave mora osigurati izradu energetskoga pregleda i energetskoga certifikata obiteljske kuće nakon provedbe projekta.

 

 

2. KORISNICI SREDSTAVA

 

Fizička osoba koja predaje prijavu za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu mora:

1. imati prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se Projekt provodi, a koja se nalazi na području Grada Orahovice

2. imati istu u svojem vlasništvu ili u vlasništvu člana/članova njene uže obitelji

3.uložiti vlastita sredstva u mjeri za koje iskazuju interes i za koje će se kasnije raspisati Natječaj Grad Orahovica.

 

U smislu ovog javnog poziva, obiteljska kuća je:

 

na zasebnoj građevnoj čestici

građevinske bruto površine do 400 m2

koja je u cijelosti namijenjena stanovanju

ima maksimalno 2 stambene jedinice.

3. OPĆI UVJETI KOJE PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJITI

 

Uvjeti koje Podnositelji prijava za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu moraju udovoljavati su sljedeći:

• obiteljska kuća za koju se planira provedba Projekta mora se nalaziti na području Grada Orahovice;

• podnositelj prijave je punoljetna, fizička osoba s prebivalištem na adresi obiteljske kuće za koju se planira provedba Projekta;

• obiteljska kuća mora biti u vlasništvu podnositelja prijave ili člana/članova uže obitelji (vlasnički list ili drugi dokaz o vlasništvu);

• podnositelj mora posjedovati odgovarajući pravomoćni akt kojim se dokazuje legalnost objekta u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13);

• spremnost ulaganja predviđenih vlastitih sredstava u određenom postotku za provedbu Projekta za koji se iskazuje interes;

 

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Podnositelji prijava na ovaj Javni poziv moraju priložiti:

 

1) Potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za Javni poziv za iskaz interesa (priložen uz objavu Javnog poziva za iskaz interesa);

5. KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

 

Kriteriji za bodovanje, na temelju kojih će se sastaviti lista prednosti, definirani su Pravilnikom donesenim u skladu s uvjetima definiranim natječajem Fonda.

Točan broj kućanstava koja će ostvariti pravo na subvenciju utvrdit će se naknadno, nakon što Grad Orahovica zaprimi Odluku Fonda o količini odobrenih sredstava za subvencioniranje i raspiše Natječaj za sudjelovanje u Projektu.

S odabranim korisnicima sklopit će se Ugovor kojim će biti definiran iznos koji se subvencionira, način plaćanja, kao i ostala prava i obaveze ugovornih strana.

Sva druga objašnjenja vezane uz projekt i sudjelovanje korisnika u Projektu povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Orahovice u 2015. godini biti će naknadno navedene u Natječaju Grada Orahovice, kojega Grad planira objaviti u 2015. godini.

 

 

6. DOSTAVLJANJE PRIJAVA

 

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa dostavljaju se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom ponuditelja, na adresu:

 

GRAD ORAHOVICA

Franje Gavrančića 6

33515 Orahovica

 

ili osobno na adresu Grada Orahovice u uredovno radno vrijeme, uz naznaku: „ISKAZ INTERESA – EnU U OBITELJSKIM KUĆAMA – NE OTVARATI“

 

Rok za dostavu prijava za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu je 16. listopad 2014. godine.

 

 

7. IZVOĐAĆI RADOVA

 

Javnim pozivom za iskaz interesa nije propisan proizvođač opreme kao ni izvođač završnih radova. Za izvođenje radova mora se angažirati pravna ili fizička osoba (obrt) registrirana za odgovarajuću djelatnost.

 

 

8. OSTALE INFORMACIJE

 

Ovaj Javni poziv za iskaz interesa objavljen je na internet stranicama Grada Orahovice www.orahovica.hr i na oglasnoj ploči Grada Orahovice.

Svi dokumenti koji su sastavni dio ovog Javnog poziva mogu se preuzeti na internet stranicama Grada Orahovice, te u uredovno radno vrijeme u Gradu Orahovici:

1) Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Orahovice u 2015. godini;

2) Prijavni obrazac za Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Orahovice u 2015. godini;

3) Pravilnik za provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području grada Orahovice

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradu Orahovici u uredovno radno vrijeme na telefon 033 673-351 ili putem e-pošte grad.orahovica@inet.hr

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv za iskaz interesa, podnositelj prijave daje odobrenje Gradu Orahovici da osnovne podatke o podnositelju prijave i projektu objavi na službenim internetskim stranicama, te u drugim izvještajima.

 

Pravilnik EnU obiteljskih kuca.pdf

Prijavni obrazac EnU 2015.doc

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 310-01/14-01/05

URBROJ: 2189/12-01/01-14-2

Orahovica, 12. rujna 2014.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec