OBAVIJEST POSJEDNICIMA KUĆNIH LJUBIMACA

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADONAČELNIK

Orahovica, 07. rujna 2012. godine

 

OBAVIJEST POSJEDNICIMA KUĆNIH LJUBIMACA

 

Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama («Službeni glasnik grada Orahovice, br. 5/09) koju je Gradsko vijeće donijelo na 16. sjednici dana 30. ožujka 2011. godine člankom 10. propisano je:

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju na javnu površinu grada Orahovice nositi pribor za čišćenje fekalija i očistiti svaku površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

 

Člankom 14. stavkom 1. Odluke propisano je:

 

Posjednik smije izvoditi psa na javne površine i u prostore i prostorije javne namjene ako je pas propisno označen i na povodcu, tako da ne ugrožava sigurnost i zdravlje ljudi, drugih životinja i njihovo kretanje.

 

Člankom 15. Odluke propisano je:

Zabranjeno je slobodno puštati psa u parkove, javne zelene i druge površine grada Orahovice koje su u sustavu stalnog održavanja.

 

Ovim putem obavještavamo sve građane grada Orahovice koji imaju kućne ljubimce, a izvode ih na javne površine, na potrebu postupanja u skladu s navedenim člancima 10., 14. stavkom 1.  i člankom 15. Odluke, te upozoravamo na Kaznene odredbe članka 26. iste Odluke kojima je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 1.000,00 kuna kazniti za prekršaj fizička osoba ako:

–          ne nosi pribor za čišćenje fekalija i ne očisti površinu koju njegov kućni ljubimac

onečisti (članak 10. Odluke),

–           izvede na javne površine psa bez povodca ( članak 14. stavak 1. Odluke),

–          postupi suprotno odredbama članka 15. Odluke.

 

Novčanom kaznom od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka 1. članka 26. nije navršila 14 godina života, ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.

Člankom 27. stavkom 1. Odluke propisano je da komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i Odluci.

Člankom 27. stavkom 1. Odluke propisano je da ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.

 

Pozivamo sve građane grada Orahovice da se pridržavaju navedenih odredaba Odluke kako ne bi bilo potrebe za postupanjem Komunalnog redara.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec