Odluka o nabavi izravnim ugov. s MIRNOVEC d.o.o. usluge male vrij, izvođ. Novogodišnjeg vatrometa

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s MIRNOVEC d.o.o. usluge male vrijednosti, izvođenja Novogodišnjeg vatrometa za 2011. godinu.

S trgovačkim društvom MIRNOVEC d.o.o. Mirnovec 20, 10430 Samobor izravno se ugovara nabava usluge male vrijednosti, izvođenja Novogodišnjeg vatrometa pri dočeku Nove godine 2011. u iznosu od 23.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 28.290,00 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi MIRNOVEC d.o.o. broj 303/10 od 08.11.2010. godine (klasični vatromet, varijanta 2, kategorija veliki vatromet) koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.