Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Orahovice

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» broj 10/97. i 107/07.) i članka 33. alineja 24. Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice broj 5/09.), Gradsko vijeće Grada Orahovice na 10.sjednici održanoj dana 06.rujna 2010. godine, donijelo je PLAN mreže dječjih vrtića na području Grada Orahovice.

Polazeći od potrebe i interesa roditelja odnosno staratelja – korisnika usluga predškolskog odgoja za njihovu djecu predškolske dobi, Grad Orahovica osnovao je dječji vrtić PALčIć Orahovica, kao jedinu javnu ustanovu na području Grada Orahovice za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja  za djecu od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, koju njihovi roditelji odnosno staratelji upišu u vrtić. 

Cijeli plan pročitajte ovdje.