PROSTORNIM PLANOM UTVRđENA ZAŠTIćENA KULTURNA DOBRA U GRADU ORAHOVICA

Prostornim planom uređenja Grada, kojeg je donijelo Gradsko vijeće,  popisana  su, sukladno  Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, kulturna dobra koja su zaštićena, ona koja su preventivno zaštićena, te ona kulturna dobra ,za koja je u  tijeku postupak utvrđivanja svojstva kulturnog dobra.

Na području Grada Orahovica, temeljem Zakona o zaštiti kulturnih dobara,  zaštićena kulturna  dobra su, crkva Sv Lovre u Crkvarima i inventar te crkve, manastir sa crkvom sv Nikole u  Duzluku i inventar manastirske crkve, župna crkva Našašća sv križa u Orahovici i inventar te crkve, zatim srednjovjekovni grad „Ružica“ i srednjovjekovni grad „Oršulić“.

Plemićka  kurija u Orahovici  evidentirana je kao preventivno zaštićeno kulturno dobro, a Prostornim planom uređenja Grada Orahovica,  određena su i kulturna dobra  za koja je u tijeku postupak utvrđivanja svojstava kulturnog dobra.

U tu su kategoriju svrstani Arheološki lokalitet „Rastova kosa“, kurija „Mihalović“ s perivojem, Štale dvorca „Jovanović“ i Hotel „Ružica“.Prostorni plan odredio je i mjere zaštite kulturno-povijesne baštine