Zaključak o financijskoj potpori za vožnju biciklima «VOĆIN – VUKOVAR»

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori za vožnju biciklima «VOĆIN – VUKOVAR»

u povodu obilježavanja Dana sjećanja na Vukovar, 18. studenog 2011. godine

 

I

Zajednici udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije se u povodu obilježavanja Dana sjećanja na Vukovar, 18. studenog 2011. godine, za vožnju biciklima «VOĆIN – VUKOVAR» pruža financijska potpora u iznosu od 1.200,00 kuna.

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 02, Glavni program B 07, Program P 1015, Aktivnost A 101502, Pozicija R 186, Konto 37212 – Naknade građanima na temelju hitnih zahtjeva.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 402-08/11-01/88

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 7.studenoga 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija