Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje siječanj- lipanj 2011. godine

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 20. sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu

Gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje siječanj-

lipanj 2011. godine

 

I

 

Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine.

 

 

II

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 023-01/11-01/06                                                                                  Potpredsjednik

URBROJ: 2189/12-03/01-11-3                                                                         Gradskog vijeća:

Orahovica, 12. listopada 2011.

 

Mario Kršćanski

 

PDF verzija