Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u iznosu procijenjene vrijednosti nabave od 250.000,00 kuna bez PDV-a (postupak javne nabave izgradnje pješačkog semafora

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 8. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 20. sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti gradonačelniku za

raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice

za 2011. godinu u iznosu procijenjene vrijednosti

nabave od 250.000,00 kuna bez PDV-a (postupak javne

nabave izgradnje pješačkog semafora na pješačkom

prijelazu, spoj ulice I. Đanića i K. Zvonimira

u Orahovici)

 

I

 

Daje se suglasnost gradonačelniku grada Orahovice za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u iznosu procijenjene vrijednosti od 250.000,00 kuna bez PDV-a, a koje se raspolaganje odnosi na provedbu postupka javne nabave radova male vrijednosti, izgradnju pješačkog semafora na pješačkom prijelazu, spoj ulice I. Đanića i K. Zvonimira u Orahovici (Odluka o početku postupka javne nabave radova male vrijednosti, izgradnja pješačkog semafora na pješačkom prijelazu, spoj ulice I. Đanića i K. Zvonimira u Orahovici, KLASA: 360-01/11-01/33, URBROJ: 2189/12-01/01-11-1 od 10. listopada 2011. godine).

 

II

 

Odluka iz točke I. ovog Zaključka sastavni je dio istoga.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA:360-01/11-01/33                                                                                  Potpredsjednik

URBROJ: 2189/12-03/01-11-3                                                                        Gradskog vijeća:

Orahovica, 12. listopada 2011.

 

Mario Kršćanski

 

PDF verzija