Odluka o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskom vozilu poduzeća SOMER OBRT

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br. 67/08, 48/10, 74/11) i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), po prethodnoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Virovitičko-podravske, Gradsko vijeće grada Orahovice na 20. sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine, donijelo je

O D L U K U

o dozvoli prometovanja i pristupa

kamionskom vozilu  mase iznad 7,5 tona

poduzeća SOMER OBRT

Ivanovci Gorjanski, Đakovo

 

I

 

Temeljem zahtjeva Milana Novoselca iz Orahovice, Kralja Zvonimira 143, dozvoljava se, u svrhu parkiranja vozila u dvorištu navedene adrese, prometovanje teretnog vozila marke Mercedes reg.oznake DJ 334-BF nosivosti 40 tona bruto u vlasništvu SOMER OBRT Ivanovci Gorjanski, Đakovačka ulica kbr. 8.

Prometovanje će se vršiti u ukupnoj dužini od cca 1200 metara, na relaciji od Benzinske postaje u Orahovici, do ulice Kralja Zvonimira 143 (dvorište vozača Milana Novoselca).

 

II

 

Prometovanje vozila iz točke I. ove Odluke vršit će se u vrijeme kada se u najmanjoj mjeri ometa prometovanje drugih vozila u redovnom prometu na području grada Orahovice.

 

III

 

Dozvolu prometovanja za predmetno vozilo vozač vozila dužan je predočiti policijskim službenicima po njihovom zahtjevu, a u okviru vršenja nadzora nad prometovanjem na način utvrđen ovom Odlukom.

 

IV

 

Dozvola prometovanja na način utvrđen ovom Odlukom vrijedi 1 godinu, od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 340-01/11-01/11                                                                               Potpredsjednik

URBROJ: 2189/12-03/01-11-6                                                                      Gradskog vijeća:

Orahovica, 12. listopada 2011.

 

Mario Kršćanski

 

PDF verzija