Zaključak o financijskoj potpori Udruzi „Orahovački duhovi“ Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/9), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

Z A K L J U Č A K

o financijskoj potpori  Udruzi „Orahovački duhovi“ Orahovica

I

Udruzi „Orahovački duhovi“ Orahovica  daje se financijska potpora u iznosu od 5.000,00 kuna za organizaciju  humanitarnog malonogometnog turnira navijača, koji će se održati 13. kolovoza 2011. na malonogometnom igralištu Škole nogometa „Danijel Pranjić“ – Ortran“.

 

II

 

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu u Razdjelu 002, Glava 08, Glavni program B08, Program P1016, Aktivnost A101602, Pozicija R214, Konto 38119 – Udruga navijača „Orahovački duhovi“ Orahovica.

 

III

 

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice.

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA:402-08/11-01/69                                                                 GRADONAČELNIK:

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 09. kolovoza 2011.

Josip Nemec

 

PDF verzija