Zaključak o financijskoj potpori Sindikatu policije

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ZAKLJUČAK

o financijskoj potpori Sindikatu policije Hrvatske Podružnica PU Virovitičko-podravska

pri sudjelovanju na sportskim igrama Sindikata policije Hrvatske

I

 

Sindikatu policije Hrvatske Podružnica PU Virovitičko-podravska daje se financijska potpora pri sudjelovanju na sportskim igrama Sindikata policije Hrvatske, u iznosu od 500,00 kn, koje će se održati 15.-18. rujna 2011. godine u Šibeniku.

 

 

II

 

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2010. godinu u Razdjelu 002, Glava 05, Glavni program B05, Program P1013, Aktivnost A101301, Pozicija R175, Konto 38115 – Tekuće donacije športskim udrugama – pričuva.

III

 

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

Klasa: 402-08/11-01/71

Urbroj: 2189/12-01/01-11-02

Orahovica, 16. kolovoza 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija