Zaključak o financijskoj potpori NK „DOŠK“ iz Dolaca

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ZAKLJUČAK

o financijskoj potpori NK „DOŠK“ iz Dolaca

pri organizaciji memorijalnog turnira u čast poginulim braniteljima

Branku Jakliću – Jabuki i Zlatku Mihelčiću – Žutom

I

 

NK  „DOŠK“ iz Dolaca daje se financijska potpora pri organizaciji memorijalnog turnira u čast poginulim braniteljima Branku Jakliću –Jabuki i Zlatku Mihelčiću – Žutom, u iznosu od 2.000,00 kn, koji će se održati 06. i 07.08.2011.

 

 

II

 

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2010. godinu u Razdjelu 002, Glava 05, Glavni program B05, Program P1013, Aktivnost A101301, Pozicija R175, Konto 38115 – Tekuće donacije športskim udrugama – pričuva.

III

 

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

Klasa: 402-08/11-01/68

Urbroj: 2189/12-01/01-11-02

Orahovica, 4. kolovoza 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija