Zaključak o sufinanciranju troškova ljetnog kina na otvorenom

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o sufinanciranju troškova ljetnog kina na otvorenom

I

 

Za održavanje ljetnog kina na otvorenom u Orahovici, u organizaciji udruge mladih « K.L.U.B.» – Dostava zvuka Orahovica izdvaja se iznos od 300,00 kuna.

 

II

 

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 001, Glavni program A 01, Program P 1001, Aktivnost A 1001 02, Pozicija R 008, Konto 32999 – Ostale gradske svečanosti.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/59

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 6. srpnja 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje