Zaključak o financijskoj potpori NK «PAPUK»

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori NK «PAPUK» Orahovica za izgradnju natkrivene tribine i ograde

 

I

 

 

Nogometnom klubu «PAPUK» Orahovica  se  za izgradnju natkrivene tribine i ograde na igralištu NK «PAPUK» Orahovica izdvajaju sredstva u iznosu od 12.009,19 kuna.

 

II

 

Sredstva za isplatu iz točke I. ovog Zaključka osigurat će se u Rebalansu proračuna za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 05, Glavni program B 05, Program P 1013, Kapitalni projekt K 101301, Pozicija R 179 – A, Konto 45111 – Dodatna ulaganja na športskom objektu NK «PAPUK» Orahovica.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/56

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 4.srpnja 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje