Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 8. Statuta grada Orahovice ( «Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradsko vijeće grada Orahovice na 19. sjednici održanoj 14.srpnja 2011. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o davanju suglasnosti gradonačelniku

za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu

u iznosu procijenjene vrijednosti nabave od 421.000,00 kuna bez PDV-a

( postupak javne nabave električne energije za potrebe grada Orahovice )

I

 

Daje se suglasnost gradonačelniku grada Orahovice za raspolaganje sredstvima  Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u iznosu procijenjene vrijednosti nabave od 421.000,00 kuna bez PDV-a, a koje se raspolaganje odnosi na provedbu postupka javne nabave električne energije za potrebe grada Orahovice ( Odluka o početku postupka javne nabave električne energije za potrebe grada Orahovice, KLASA:310-02/11-01/01, URBROJ: 2189/12-01/01-11-1 od 8. srpnja 2011. ).

 

II

 

Odluka iz točke I. ovog Zaključka sastavni je dio istoga.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 310-02/11-01/02

URBROJ: 2189/12-03/01-11-3

Orahovica, 14.srpnja 2011.                                                                      Predsjednik:

 

 

Zvonimir Varga

Cijeli dokument pogledajte ovdje