Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s Glasom Slavonije d.d. Osijek

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice ( «Službeni glasnik» grada Orahovice, br.5/09 ), gradonačelnik grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o nabavi izravnim ugovaranjem s Glasom Slavonije d.d. Osijek

medijskog pokroviteljstva Dana grada Orahovice

i «Orahovačkog proljeća 2011.»

I

S Glasom Slavonije d.d. Osijek, Ul. Hrvatske Republike 20, izravno se ugovara medijsko pokroviteljstvo nad Danom grada Orahovice i «Orahovačkim proljećem 2011.» po cijeni od 6.880,00 kuna bez PDV-a odnosno 8.462,40 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi Glasa Slavonije d.d. Osijek od 18. travnja 2011. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

 

II

 

Sredstva za nabavu iz. točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 04, Glavni program B 04, Program P1012, Aktivnost A 101201, Pozicija R 127, Konto 329999 – Orahovačko proljeće.

 

III

 

Za nabavu iz točke I. ove Odluke izdat će se narudžbenica grada Orahovice.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 334-01/11-01/02

URBROJ: 2189/12-01/01-11-134

Orahovica, 2. lipnja 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje