Zaključak o financijskoj potpori Udruzi vitezova Ružice grada Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice «Službeni glasnik» grada Orahovice, br.5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori Udruzi vitezova Ružice grada Orahovica

I

Udruzi vitezova Ružice grada Orahovica se za nabavu opreme za viteški turnir doznačuju sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna.

 

II

 

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 04, Glavni program B 04, Program P 1012, Aktivnost A 101201, Pozicija R 129, Konto 32999 – ostale manifestacije.

 

III

 

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/44

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 23. svibnja 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje