Zaključak o financijskoj potpori Andrei Golubić

Na temelju članka 43. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori Andrei Golubić

za održavanje maturalne zabave

I

Andrei Golubić iz  Orahovice, učenici završnog razreda  Ekonomske škole u Našicama, se zbog teškog materijalnog stanja u obitelji , za održavanje maturalne zabave pruža financijska potpora u iznosu od 800,00 kuna.

 

II

 

Sredstva iz točke I ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice, Razdjel 002, Glava 07, Glavni program B 07, Program P 1015, Aktivnost A 101502, Pozicija R 186, Konto 37212 – Naknade građanima na temelju hitnih zahtjeva.

 

III

 

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom odjelu grada Orahovice.

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

KLASA: 402-08/11-01/41

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 17.svibnja 2011

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje