Zaključak o financijskoj potpori Tenis klubu «Orahovica»

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori Tenis klubu «Orahovica» Orahovica

I

Tenis klubu «Orahovica» Orahovica se za organizaciju turnira povodom «Orahovačkog proljeća 2011.» pruža financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

II

 

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osigurat će se u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 04, Glavni program B 04, Program P 1012, Aktivnost A 101201, Pozicija R 127 – Orahovačko proljeće 2011.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/48

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica,31. svibnja 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje