Plan provedbi posebnih mjera zaštite od požara

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/2010.), točke 3., 4., 21., 32., 33. i 35. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini (Narodne novine, br. 29/2011.) i članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE

PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE

OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2011. GODINI

NA PODRUČJU GRADA ORAHOVICE

I

 

U cilju izvršenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini (Narodne novine, br. 29/2011.), na području grada Orahovice potrebno je poduzeti slijedeće mjere i aktivnosti:

 

1. Izvršiti ažuriranje svih podataka i odrednica u donesenom Planu zaštite od požara i

tehnoloških eksplozija na području grada Orahovice.

 

IZVRŠITELJ ZADATKA: Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice u suradnji s

Vatrogasnom zajednicom grada Orahovice.

 

ROK: 15. travnja 2011. godine, i dalje, dok traje povećana opasnost od nastanka i

širenja požara.

 

2. Organizirati sjednicu Stožera zaštite i spašavanja tematski vezano uz pripremu ljetne

protupožarne sezone u 2011. godini, te na sjednici Stožera:

a) usvojiti Plan rada Stožera i spašavanja za ovogodišnju protupožarnu sezonu;

b) predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini

na području grada Orahovice,

c) usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području

grada Orahovice,

d) usvojiti financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom

ovogodišnje požarne sezone.

 

IZVRŠITELJ ZADATKA: Stožer zaštite i spašavanja, Gradonačelnik.

 

ROK: 15. svibnja 2011. godine.

 

3. Donijeti, odnosno ažurirati postojeći Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i

površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara te propisati mjere

zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na tim prostorima ili

građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka

požara.

 

IZVRŠITELJ ZADATKA: Gradonačelnik.

 

ROK: 15. svibnja 2011. godine.

– 2 –

 

  1. 4. Uspostaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja, fizičkog osiguranja i drugih oblika preventivne zaštite svih objekata i površina na kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, a posebno na poljoprivrednim i šumskim površinama za vrijeme ljetnog razdoblja, uključujući i zabranu nekontroliranog pristupa i boravka na takovim površinama u vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje požara.

 

IZVRŠITELJI ZADATKA: Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva, u suradnji s Vatrogasnom zajednicom grada Orahovice i Stožerom zaštite i spašavanja.

 

ROK: 15. svibnja 2011. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od požara.

 

  1. 5. U vrijeme povećane opasnosti od nastanka i širenja požara kroz ophodnju

motriteljsko-dojavnih službi pozornost usmjeriti na zaštićenim prirodnim

vrijednostima i vrijednostima predviđenim za zaštitu na području grada Orahovice

(Područje oko „Ružice grada“, područje manastira sv. Nikolaja, Park u Orahovici,

lokalitet Merkur kod Orahovice).

 

IZVRŠITELJ ZADATKA: Gradonačelnik, Vatrogasna zajednica Orahovica, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije.

 

ROK: 15. svibnja 2011. godine.

 

6. Prije početka i u tijeku trajanja žetvenih aktivnosti, ustrojiti motriteljsko –

dojavne službe i ophodnje, vatrogasna dežurstva u Gradu i prigradskim

naseljima, šušarama i skladištima, silosima, na žitnim tablama, te šumskim

predjelima koji graniče sa žitnim poljima, s odgovarajućom opremom i

sredstvima za početno gašenje požara.

Naprijed navedeno izvršiti u cilju pravodobnog otkrivanja eventualnog

nastanka požara na žitnim poljima, šušarama, skladištima, silosima, te

šumskim i drugim površinama radi pravovremene dojave nadležnim

vatrogasnim institucijama.

 

IZVRŠITELJI ZADATKA: Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva u suradnji s Vatrogasnom zajednicom grada Orahovice, Stožerom zaštite i spašavanja i Jedinstvenim upravnim odjelom grada Orahovice.

 

ROK: 15. svibnja 2011. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od požara.

 

  1. 7. Izraditi Plan ustroja i načina korištenja teške građevinske mehanizacije za

eventualne potrebe žurne izrade prosjeka i probijanja protupožarnih putova

radi zaustavljanja širenja šumskih i drugih požara na otvorenim prostorima, te

osiguranje ljudskih potencijala za takove potrebe.

Popis teške (građevinske) mehanizacije za područje Grada Orahovice prilog je

ovome Planu.

 

IZVRŠITELJ ZADATKA: Stožer zaštite i spašavanja u suradnji s Vatrogasnom

zajednicom grada Orahovice, te pravnim osobama koje posjeduju tešku građevinsku mehanizaciju.

– 3 –

 

ROK: 15. svibnja 2011.

 

8. Sustavno pratiti stanje odlagališta komunalnog otpada, te poduzimati

odgovarajuće mjere na prevenciji sprječavanja nekontroliranog paljenja

otpada na deponiji, ustrojiti stalna ili povremena dežurstva, odnosno obilaske

deponije, a u cilju pravovremenog postupanja i sprječavanja nastanka ili

širenja požara.

 

IZVRŠITELJ ZADATKA: PAPUK d.o.o. Orahovica u suradnji s Vatrogasnom zajednicom grada Orahovice i Jedinstvenim upravnim odjelom grada Orahovice.

 

ROK: Kontinuirano, a naročito u vrijeme povećane opasnosti od nastanka i širenja požara.

 

9. Izvršiti pregled i adekvatnu sanaciju svih „divljih“odlagališta otpada na

području grada Orahovice koja se nalaze u blizini žitnih polja ili šumskih

površina, a u cilju sprječavanja nekontroliranog paljenja otpada na

deponijama i pravovremenog postupanja u sprječavanju nastanka i širenja

požara.

 

IZVRŠITELJI ZADATKA: PAPUK d.o.o. Orahovica i Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice.

 

ROK: 15. svibnja 2011. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od nastanka i širenja požara.

 

II

Zadužuju se tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva da u skladu s točkom I. podtočkama 4. i 6. ovoga Plana, izrade svoje Operativne planove aktivnosti mjera protupožarne zaštite u ljetnom razdoblju, te navedene operativne planove s kartama prilaznih putova do objekata i površina kojima prijeti protupožarna opasnost, dostave u što kraćem roku Vatrogasnoj zajednici grada Orahovice.

Tvrtke iz područja poljoprivrede dužne su posebno voditi računa o tehničkoj ispravnosti kombajna, i drugih vozila koja sudjeluju u žetvenim aktivnostima, te ih opremiti propisanim vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara.

 

III

Zadužuje se Vatrogasna zajednica grada Orahovice da se u okvirima svoje nadležnosti i utvrđenih zadataka iz ovog Plana maksimalno angažira putem ljudstva i opreme Dobrovoljnih vatrogasnih društava na području grada Orahovice, u adekvatnoj realizaciji navedenih zadataka.

U tom pravcu Vatrogasna zajednica vršit će koordinaciju pojedinih aktivnosti iz ovog Plana između pojedinih subjekata i pravovremeno izvješćivati gradonačelnika kao i nadležna tijela Državne uprave o eventualnim poteškoćama u provođenju Plana, kao i predlagati i druge mjere i postupke u pravcu njegove provedbe.

 

– 4 –

 

Vatrogasna zajednica grada Orahovice dužna je odmah izvršiti sve pripreme u svezi s izvršenjem zadataka iz ovog Plana, a posebno u okvirima svojih materijalnih i drugih mogućnosti za osposobljavanje vatrogasne opreme Dobrovoljnih vatrogasnih društava na području grada Orahovice.Za provedbu navedenoga, dužna je zapisnički utvrditi sva eventualna oštećenja i kvarove na raspoloživoj opremi, poduzeti mjere za uklanjanje istih, te o istome izvijestiti gradonačelnika.

Vatrogasna zajednica će za vrijeme žetvenih aktivnosti prema ukazanoj potrebi osigurati odgovarajuća dežurstva.

Zadužuje se Vatrogasna zajednica grada Orahovice da u okvirima svojih zakonskih nadležnosti osigura punu pripravnost tehničkih i ljudskih potencijala u okvirima svojih mogućnosti za adekvatno djelovanje po ovome Planu, posebno u razdoblju ljetnog perioda u kojem postoji posebna opasnost od nastanka i širenja požara, te u skladu s ovim Planom i operativnim planovima koje dostave tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva, izradi svoj Operativni Plan preventivne i operativne protupožarne zaštite za razdoblje u kojem je povećana opasnost nastanka požara.

 

V

Zadužuju se Vijeća mjesnih odbora na području grada Orahovice da aktivno surađuju s Vatrogasnom zajednicom grada Orahovice u izvršavanju zadataka po svom Planu, a posebno po pitanju osiguravanja potrebnih dežurstava i organiziranja motriteljsko – dojavnih službi.

 

VI

Sve aktivnosti navedene u ovom Planu izvršitelji zadataka provodit će uz  međusobnu suradnju i koordinaciju sa Stožerom zaštite i spašavanja za područje grada Orahovice, Vatrogasnom zajednicom grada Orahovice i svim Dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području grada, te da u slučaju hitnih potreba za postupanjem nazovu broj Županijskog centra 112.

 

VII

Kontakt osoba za koordinaciju aktivnosti iz ovoga Plana je zapovjednik Vatrogasne zajednice Orahovica.

 

VIII

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 214-01/11-01/01

URBROJ: 2189/12-03/01-11-4

Orahovica, 10. svibnja 2011.

Predsjednik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje