Plan motrenja, čuvanja i ophodnje

Na temelju članka 19. stavka 2. i članka 43. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/2010.), točke I. podtočke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini (Narodne novine, br. 29/2011.), i članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, dana 10. svibnja 2011. godine, donosi

 

P L A N

MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE GRAĐEVINA

I POVRŠINA ZA KOJE PRIJETI OPASNOST OD

NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA

I

Ovim Planom određuju se građevine i površine za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara na području grada Orahovice, a posebno poljoprivrednih površina za vrijeme žetve i vršidbe, kao i šumskih površina za vrijeme ljetnog perioda, te mjere motrenja, čuvanja i ophodnje navedenih građevina i površina.

 

II

Planom se određuje i zabrana nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na navedenim površinama i građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara.

 

III

Građevine i površine na području grada Orahovice za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara su:

 

– Proizvodni i poslovni objekti Zadruge EUROVOĆE Orahovica,

– Proizvodni i poslovni objekti PAN PARKET d.o.o. Čačinci u Orahovici,

– Proizvodni i poslovni objekti ALNUS d.o.o. Našice u Orahovici,

– Proizvodni i poslovni objekti HOLWIK d.o.o. Orahovica,

– Proizvodni i poslovni objekti UNIWELT d.o.o. Osijek u Orahovici,

– Proizvodni i poslovni objekti KERAMIČKE INDUSTRIJE ORAHOVICA d.d. u stečaju

Orahovica,

– Proizvodni i poslovni objekti RADLOVAC d.d. Orahovica,

– Proizvodni i poslovni objekti CIPRIJANOVIĆ d.o.o. Bjeljevina Orahovačka,

– Proizvodni objekti privatnih fizičkih osoba koje se bave drvno-prerađivačkom djelatnošću,

– Poljoprivredne površine PP ORAHOVICA d.d. Orahovica,

– Poljoprivredne površine Osilovac d.d. Feričanci na području grada Orahovice,

– INA OSIJEK PETROL d.d. Osijek u Orahovici,

– Individualne poljoprivredne površine,

– Javne zelene površine (parkovi i sl.),

– Šume i šumske površine pod upravom HRVATSKE ŠUME U.Š. Našice, Šumarija

Orahovica,

– JU „Park prirode Papuk“,

– Privatne šume i šumske površine,

– Zaštićene prirodne vrijednosti i vrijednosti predviđene za zaštitu na području grada

 

– 2 –

 

Orahovice (Područje oko „Ružice grada“, područje manastira sv. Nikolaja, Park u

Orahovici, lokalitet Merkur kod Orahovice),

– Deponija za odlaganje komunalnog otpada te druga odlagališta otpada kojima upravlja

PAPUK d.o.o. Orahovica,

– PHOENIX d.o.o. – proizvodnja sportske opreme, Orahovica,

– AUT – vl. S. Zavada Orahovica.

 

IV

Za građevine i površine iz točke III. ovog Plana trebaju se poduzeti slijedeće mjere preventivne zaštite, motrenja, čuvanja i ophodnje:

 

– poduzimanje mjera za dovođenje i održavanje u ispravnom stanju postrojenja, instalacija i

uređaja kao i njihov tehnički pregled,

– uklanjanje otpada iz zatvorenih i otvorenih prostora koji je nastao u procesu proizvodnje i

odlaganja istoga na posebno za to određeno mjesto,

– uklanjanje suvišnih predmeta iz prostorija koji mogu predstavljati opasnost za nastajanje i

širenje požara ili koji onemogućavaju brzi izlazak iz ugroženih područja,

– održavanje i omogućavanje brzog pristupa vanjskim hidrantima,

– održavanje slobodnog pristupa vatrogasnim aparatima i uređajima,

– omogućavanje pristupa vozilima i aparatima koji iskre pri radu, na mjesta gdje bi to

predstavljalo opasnost od požara i eksplozije (kotlovska postrojenja, dijelovi silosa,

mlina …),

– dovođenje u ispravno stanje postojeće vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara te

postavljanje istih za na to određena mjesta,

– izvođenje stabilnih i polustabilnih, mobilnih i drugih odgovarajućih uređaja i instalacija za

dojavu i gašenje požara,

– osiguravanje vatrogasnih dežurstava u vanjskim prostorima i u građevinama,

– sustavno praćenje stanja na odlagalištima otpada na području grada te kontinuirano

poduzimanje mjera za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta,

– mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na građevinama i

površinama iz točke III. ovog Plana.

 

V

Uz mjere navedene u prethodnoj točki, svi izvršitelji zadataka – fizičke i pravne osobe vlasnici i korisnici građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara, dužni su u razdoblju visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka i širenja požara uspostaviti čuvarsku, i motriteljsko-dojavnu službu opremljenu aparatima za početno gašenje požara i dojavnim stanicama.

 

VI

Financijska sredstva za izradu Planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe koje su vlasnici ili korisnici građevine ili površine kojima upravljaju.

 

 

 

– 3 –

 

Financijska sredstva za izradu Planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u vlasništvu grada Orahovice odnosno vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju se u Proračunu grada Orahovice.

 

VII

Donošenjem i objavom ovog Plana zamjenjuje se Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja širenja požara (KLASA: 214-01/10-01/04, URBROJ: 2189/12-03/10-1 od 15. svibnja 2010. godine).

 

VIII

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 214-01/11-01/01

URBROJ:  2189/12-03/01-11-5

Orahovica, 10. svibnja 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje