Izgradnja pješ.semafora na pješ.prijelazu u ul.K.Zvonimira kod križanja sa ul.Put hrv.branitelja

Na temelju članka 13. stavka 4. i 5.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. („Službeni glasnik“, grada Orahovice br. 5/09),  Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o početku postupka javne nabave radova male vrijednosti, izgradnja pješačkog semafora na pješačkom prijelazu u ulici K. Zvonimira  kod križanja sa ulicom Put hrvatskih branitelja u Orahovici.

          1. Podaci o javnom naručitelju:

              a) Naziv: GRAD ORAHOVICA,

               b) Sjedište i adresa: 33515 Orahovica, F. Gavrančića 6

              c) Matični broj: 2726459, OIB 99870145112

              d) Tel: 033/673-351, fax: 033/673-125, e-mail: grad.orahovica@inet.hr

         2. Evidencijski broj: 06/11

         3. Predmet nabave:

             – CPV oznaka: 45316212-4

             – Opis: Instaliranje semafora (Izgradnja pješačkog semafora na pješačkom prijelazu u ulici K. Zvonimira kod križanja s ulicom Put hrvatskih branitelja u Orahovici)

        4. Procijenjena vrijednost nabave: 250.000,00 kuna bez PDV-a.

        5. Izvor-način planiranih sredstava:

            – Proračun Grada Orahovice za 2011. godinu.

        6. Zakonski osnov: članak 128. i članak 129. Zakona o javnoj nabavi „Narodne novine“, br. 110/07, 125/08)

       7. Odabrani postupak javne nabave

           – otvoreni postupak

       8. Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja:

           1. Darko Žužak, zamjenik gradonačelnika Grada Orahovice

           2. Slobodan Lukić

       9. Odgovorna osoba javnog naručitelja:

          – Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.