Zaklj. o davanju sugl. za korištenje dvorane kina PAPUK Udruzi „K.L.U.B.“-Dostava zvuka Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o  davanju suglasnosti za korištenje dvorane kina PAPUK u Orahovici Udruzi „K.L.U.B.“- Dostava zvuka Orahovica.

Udruzi „K.L.U.B.“- Dostava zvuka iz Orahovice, B. Ivšić 10 OIB 17076785874  daje se suglasnost za korištenje dvorane kina PAPUK u Orahovici, bez naknade, za pripremu i održavanje koncerta pod nazivom „Pozdrav Azri“ u periodu od 12.03.2011. do 21.03.2011. godine, a sam koncert će se održati 18.03.2011. godine, s mogućnošću privremenog uklanjanja sjedalica iz dvorane, a po završetku koncerta Udruga se obvezuje iste ponovo odmah montirati u dvoranu i istu predati gradu Orahovica u stanju u kojem ju je i primila. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.