Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s trgovačkim društvom PAPUK d.o.o radova male vrijednosti

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s trgovačkim društvom PAPUK d.o.o Orahovica radova male vrijednosti, uređenja i sanacije cijevnog propusta sa uređenjem kanala u ulici A. Šenoe u Orahovici.

S trgovačkim društvom PAPUK d.o.o. Orahovica, V. Nazora 14 izravno se ugovara nabava  radova male vrijednosti, uređenja i sanacije cijevnog propusta sa uređenjem kanala u ulici A. Šenoe u Orahovici u iznosu od 4.971,30 kuna bez PDV-a odnosno 6.064,99 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi PAPUK d.o.o. broj 365 od 20.10.2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.