Odluka o nabavi izravnim ugov. s „Toi Toi“ d.o.o. ,za najam Eko WC-a za potrebe dočeka Nove godine

Na temelju članka 129. stavka 2 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1 alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s „Toi Toi“ d.o.o. , sanitarni sistemi, Zagreb  za najam Eko WC-a Toi Fresh za potrebe dočeka Nove 2011. godine.

S Toi Toi d.o.o., Kvintička 16, Zagreb izravno se ugovara nabava usluge male vrijednosti, Eko WC-a Toi Fresh, 2 komada za potrebe dočeka Nove 2011. godine, po cijeni od 492,00 kuna sa PDV-om, a prema ponudi Toi Toi d.o.o. Zagreb od 23. studenog 2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.