Donacija sred. polit. stran. razmj. zastup. čl. u Grad. vij. i dužnos. koji sudj. u radu Grad.vij.

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 13. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je  ODLUKU o donaciji sredstava političkim strankama razmjerno zastupljenosti članova u Gradskom vijeću i dužnosnicima koji sudjeluju u radu Gradskog vijeća.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina donacije sredstava političkim strankama u Proračunu grada Orahovice razmjerno zastupljenosti njihovih članova u Gradskom vijeću grada Orahovice i dužnosnicima koji sudjeluju u radu Gradskog vijeća.

Pod pojmom dužnosnika u smislu ove Odluke podrazumijevaju se gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika grada Orahovice.

Donacija sredstava iz točke I. ove Odluke vrši se u cilju unapređenja rada političkih stranaka, klubova političkih stranaka i ostalih članova u Gradskom vijeću kao i dužnosnika koji sudjeluju u radu Gradskog vijeća, ovisno o njihovoj stranačkoj pripadnosti.

Visina sredstava utvrđuje se u iznosu od 340,00 kuna mjesečno po članu Gradskog vijeća, odnosno u istom iznosu i za isto razdoblje po svakom dužnosniku ponaosob koji sudjeluje u radu Gradskog vijeća.

Sredstva će se za namjene utvrđene točkom II. ove Odluke osigurati za svaku narednu proračunsku godinu u Proračunu grada Orahovice i doznačit će se na žiro-račune političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, krajem svakog tromjesečja tekuće godine.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.