GRADSKO VIJEćA O SAVJETU MLADIH

Vijećnici Gradskog vijeća Orahovice na zadnjoj su sjednici donijeli odluku o osnivanju Savjeta mladih za područje Grada, koji će brojiti sedam članova..Savjet mladih, prema Odluci, moći će, među ostalim, Gradskom vijeću predlagati donošenje odluka, programa i drugih akata od interesa za mlade i  bolji položaj mladih, raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za unapređivanje položaja mladih, sudjelovati u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, predlagati  mjere za  ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade sukladno lokalnim  programima djelovanja za mlade, skrbiti  o informiranju mladih o svim pitanjima značajnim za  unapređivanje položaja mladih, poticati  međusobnu suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u RH…

Pored Odluke o osnivanju Savjeta mladih, Vijeće je donijelo  Odluku o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Orahovica.Prijedloge za članove Savjeta mladih moći će podnositi udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća u školama, studentski zborovi i drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Orahovica.Kandidati za  članove Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Orahovica, u dobi od  petnćst do 29 godina.