Natječaj za prodaju kompleta pokretnina u vlasništvu grada Orahovice, Kranske kosilice KKM 4000 i Reinex seta za zalijevanje

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 406-01/19-01/01

URBROJ: 2189/12-02/01-19-4

Orahovica, 17.09.2019.

            Na temelju Odluke o prodaji i raspisivanju natječaja za prodaju kompleta pokretnina u vlasništvu grada Orahovice (Kranska kosilica KKM 4000 i Reinex set za zalijevanje) Ana – Marije Petin, dipl.oec., gradonačelnica grada Orahovice, Klasa: 406-01/19-01/01 Urbroj: 2189/12-01/01-19-3 od 16. rujna 2019.godine, raspisuje se

N A T J E Č A J

za prodaju kompleta pokretnina u vlasništvu grada Orahovice, Kranske kosilice KKM 4000 i Reinex seta za zalijevanje 

I

            Raspisuje se natječaj za prodaju kompleta pokretnina u vlasništvu grada Orahovice:

  1. Kranska kosilica s glavom za košnju

Kran:  Proizvođač: RASCO, Tip: KKM 4000, Serijski broj: 527003, Godina proizvodnje: 2015., Težina: 470 kg

Glava: Proizvođač: RASCO, Tip: MHT 1000, Serijski broj: 534003, Težina: 215 kg

  1. Reinex set za zalijevanje: sastoji se od dva dijela:

Spremnik sa platformom:  Proizvođač: RASCO, Tip: NDA 1800-0836-16, Serijski broj: X002400, Godina proizvodnje: 2016., Težina: 300 kg, Kapacitet: 60 l/min, Crpka: 70 bara, Radni tlak: 6 bara

Posebni dio- zglobni perač sa štapom i ružom: Proizvođač: REINEX, Tip: 0200-16, Serijski broj: X002400, Godina proizvodnje: 2016., Težina: 110 kg.

Prodaja se vrši po principu „viđeno kupljeno“, što isključuje sve naknadne  prigovore i potraživanja kupca.

II

Početna cijena za prodaju kompleta pokretnina iz točke 1. ovog Natječaja iznosi  za Kransku kosilicu KKM 4000 iznosi 90.787,84 kn bez PDV-a odnosno 113.484,80 kn sa PDV-om, a za Reinex set za zalijevanje 91.520,43 kn bez PDV-a odnosno 114.400,54 kn sa PDV-om, sveukupno 182.308,27 kn bez PDV-a odnosno 227.558,34 kn sa PDV-om, prema službenoj Procjeni vrijednosti komunalne opreme izrađene od Pro-tehnika procjene, proizvodnja, trgovina i usluge, Kralja Zvonimira 16, 33 515 Orahovica.

 

III

            Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i  fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, državljani država članica europske unije te pravne osobe registrirane u državama članicama Europske unije kao i ostale strane fizičke i pravne osobe koji ispunjavaju zakonski predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva u Republici Hrvatskoj a koje nemaju duga prema gradu Orahovici po bilo kom osnovu i koje uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na račun broj IBAN: HR63 25000091830700005, Proračun grada Orahovice, s pozivom na broj HR24 7722-OIB uplatitelja.

            Izabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima će se vratiti, beskamatno, u roku od 15 dana od izvršenog odabira najpovoljnije ponude.

IV

            Pisana ponuda treba sadržavati:

  • ime i prezime, odnosno naziv tvrtke ponuditelja s preslikom osobne iskaznice ili izvodom iz odgovarajućeg registra, OIB,
  • dokaz o prebivalištu odnosno sjedištu ponuditelja,
  • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga nadležne Porezne uprave koji ne smije biti stariji od 60 dana,
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
  • iznos ponuđene cijene u kunama i brojem,
  • broj računa i naziv banke ponuditelja u slučaju povrata jamčevine.

V

            Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:

  • najviša ponuđena cijena za kupnju pokretnina iz točke I. ovog Natječaja

U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se onaj koji je slijedeći ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da je prihvaćena cijena prvog ponuditelja. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane gubi pravo na jamčevinu.

Ukoliko isti broj ponuditelja ponudi istu cijenu, najpovoljnijim ponuditeljem  se smatra onaj koji je prvi predao ponudu.

VI

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, ili se predaju neposredno u pisarnicu grada s naznakom „ZA NATJEČAJ PRODAJA KOMPLETA POKRETNINA -NE OTVARATI“ zaključno s 27.09.2019.godine bez obzira na način dostave.

            Nepravodobne i nepotpune ponude koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju i za kojeg se ponuditelja prilikom otvaranja ponuda utvrdi da ima duga prema gradu Orahovici po bilo kom osnovu, neće se uzeti u razmatranje.

            Javno otvaranje ponuda biti će 30.09.2019.godine u 11,00 sati u prostorijama Gradske uprave grada Orahovice, Franje Gavrančića 6.

VII

 

            S najpovoljnijim ponuditeljem će se u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklopiti kupoprodajni ugovor, a ako se u tom roku ne sklopi navedeni ugovor ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine.  

           

IX

 

            Gradonačelnica grada Orahovice zadržava si pravo ne prihvatiti niti jednu prispjelu ponudu te poništiti natječaj bez bilo kakvih obveza prema ponuditeljima.

POVJERENSTVO ZA

PROVEDBU NATJEČAJA