Upute i obavijesti kandidatima za prijam na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice

Hrvatski Grb

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-01/17-01/2

URBROJ: 2189/12-01/01-17-3

Orahovica, 18. svibnja 2017.

            Temeljem članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.br.86/08 i 61/11) zamjenica pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, objavila je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice, putem nadležnog Zavoda za zapošljavanje na radno mjesto

            „Viši stručni suradnik za pravne poslove“ – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme do povratka službenice s bolovanja, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca.

 

 1. UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova:

 • – surađuje u postupku pripreme i izrađuje nacrte i prijedloge općih i drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva, gradnje, održavanja objekta komunalne infrastrukture i održivog gospodarenja otpadom,
 • – sudjeluje u pripremi i izradi planova, programa, izvješća i provedbenih mjera iz područja komunalnog gospodarstva, gradnje i održivog gospodarenja otpadom,
 • – sudjeluje u postupku ustrojstva evidencije nekretnina grada (Registar imovine),
 • – izrađuje nacrte rješenja u predmetima vezanim uz provedbu Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o zaštiti od buke, Zakona  o održivom gospodarenju otpadom i akata Grada, a u svezi postupanja komunalnog redara,
 • – vodi prekršajni postupak iz djelokruga komunalnog i prometnog redarstva,
 • – vodi upravni postupak do donošenja rješenja o gradskim porezima, izrađuje

rješenja, upravne ugovore i druge porezne akte temeljem Općeg poreznog zakona, rješava po žalbama na rješenja na gradske poreze, priprema rješenja o ovrsi i vodi postupak prisilne naplate za gradske poreze,

 • – rješava po žalbama na sva prvostupanjska rješenja čije je donošenje u nadležnosti grada odnosno nadležnog upravnog odjela,
 • – priprema rješenja o ovrsi i vodi postupak prisilne naplate za sva potraživanja Grada,
 • – obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika

Podaci o plaći:

            Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.8/15) koji koeficijent za radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove iznosi 4,90, i Odlukom gradonačelnika o visini osnovice za obračun plaće za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice (Klasa:120-01/10-01/01,Urbroj:12-01/10-2 od 23.rujna 2010. godine), kojim je osnovica određena u svoti od 1.625,50 kuna.

Slijedom navedenog plaću Višeg stručnog suradnika za pravne poslove čini umnožak osnovice za obračun plaća i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 1. TESTIRANJE KANDIDATA

      Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova na koje se službenik prima obavlja se putem pisanog testiranja, praktičnog rada na računalu i intervjua.

            Provjera znanja provodi se za kandidate koji su prijave za radno mjesto podnijeli pravovremeno, te ispunjavaju uvjete navedene u Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove.

Pravila testiranja

 • – po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,
 • – po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu na ista treba odgovoriti,
 • – za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova,
 • – smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju,
 • – s kandidatima koji uspješno polože test provest će se provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju (razgovor),
 • – provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju, boduje se na isti način kao i kod testiranja.
 • – Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno
 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili bilo kakva komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata,
 • – ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Područje iz kojeg se obavlja provjera znanja i sposobnosti

 • – Ustav Republike Hrvatske
 • – lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • – opći upravni postupak
 • – uredsko poslovanje
 • – ovršno pravo
 • – prekršajni postupak
 • – lokalni porezi i utvrđivanje poreza
 • – komunalno gospodarstvo

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

 • – Ustav Republike Hrvatske (NN br.85/10 – pročišćeni tekst i 5/14),
 • – Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/10, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),
 • – Zakon o općem upravnom postupku (NN br.47/09),
 • – Uredba o uredskom poslovanju (NN br.7/09),
 • – Ovršni zakon (NN br.112/12,25/13, 93/14, 55/16),
 • – Prekršajni zakon (NN br.107/07, 39/13, 157/13, 110/15) –Glava tridesetprva (XXXI.)
 • – Zakon o lokalnim porezima (NN br.115/16)
 • – Opći porezni zakon (NN br.115/16)
 • – Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br.36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15).

Praktični rad na računalu

 • – Provjera praktičnog rada na računalu sastoji se od provjere znanja rada na računalu u paketu MS Office.

Intervju

 • – razgovor s Povjerenstvom (intervju) obvezan je za sve kandidate koji su uspješno položili testove i praktičnu provjeru znanja rada na računalu,
 • – povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja, provjere sposobnosti i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova.

Povjerenstvo za izbor službenika dostavlja Izvješće o provedenom postupku zamjenici pročelnika – Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Zamjenica pročelnika donosi rješenje o prijamu u službu službenika, a isto će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u službu izabranog kandidata ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se predaje u Gradsku upravu Grada Orahovice, osobno ili putem pošte, gradonačelniku Grada Orahovice.

POZIV NA TESTIRANJE

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici www.orahovica.hr, te na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6 (1.kat), najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa s kojima će se provesti testiranje.

Grad Orahovica