JAVNI POZIV za dostavu prijedloga dodjele počasti i javnih priznanja grada Orahovice za 2017. godinu

Na temelju članka 16. Odluke o načinu dodjele počasti, javnih priznanja i nagrada grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/98, 4/06 i 2/13) i članka 32. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/13 i 1/13 – pročišćeni tekst), Odbor za priznanja Gradskog vijeća grada Orahovice na sjednici održanoj 1. veljače 2017.godine, objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za dostavu prijedloga dodjele počasti i javnih

priznanja grada Orahovice za 2017.godinu

 

 

I

 

            Temeljem članka 15. Odluke o načinu dodjele počasti, javnih priznanja i nagrada grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/98, 4/06 i 2/13), prijedlog za dodjelu javnih priznanja za 2017.godinu mogu dati fizičke i pravne osobe s područja grada Orahovice, i to:

          gradonačelnik,

          vijećnik Gradskog vijeća,

          trgovačko društvo i druge pravne osobe,

          tijela mjesne samouprave,

          udruge građana,

          vjerske zajednice,

          humanitarne organizacije.

II

 

            Pozivaju se osobe iz točke I. ovog Javnog poziva da svoje pisane i obrazložene prijedloge za dodjelu javnih priznanja podnesu Odboru za priznanja Gradskog vijeća grada Orahovice do 1. ožujka 2017.godine, na adresu: Odbor za priznanja Gradskog vijeća grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica.

 

 

III

 

            Javna priznanja su:

1. PLAKETA – zlatna i srebrna plaketa

Zlatna plaketa dodjeljuje se za kontinuirani dugogodišnji rad od najmanje pet godina za iznimna dostignuća i doprinose u oblasti gospodarstvenih, društvenih i javnih djelatnosti od posebnog značenja za razvitak, ugled i promidžbu grada Orahovice.

Godišnje se dodjeljuje 1 zlatna plaketa.

– Srebrna plaketa dodjeljuje se za kontinuirani dugogodišnji rad od najmanje tri godine za iznimna dostignuća i doprinose u oblasti gospodarstvenih, društvenih i javnih djelatnosti od posebnog značenja za razvitak, ugled i promidžbu grada Orahovice.

Godišnje se dodjeljuje 1 srebrna plaketa.

 

2. ZAHVALNICA – dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama i međunarodnim udrugama za osobite zasluge u društvenim i javnim djelatnostima od posebnog interesa za grad, posebice za provedene pojedinačne akcije u oblastima:

– zdravstva i socijalne skrbi,

– kulture,

– športa (udruge i pojedinci),

– mjesnih odbora, udruga (pojedinci iz mjesnih odbora i udruga),

– zaštite kulturne i prirodne baštine,

– humanitarnih akcija i ostalog društvenog rada na volonterskoj osnovi.

Godišnje se dodjeljuje najviše 6 zahvalnica.

Za svaku navedenu oblast može se dodijeliti samo 1 zahvalnica godišnje.

 

 

IV

            Ovaj Javni poziv objavit će se na Oglasnoj ploči grada Orahovice, na RADIO ORAHOVICA d.o.o. i WEB stranici grada Orahovice.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ORAHOVICE

ODBOR ZA PRIZNANJA

KLASA: 060-01/17-01/01

URBROJ: 2189/12-03/01-17-1

Orahovica, 1. veljače 2017.

 Predsjednica:

Vikica Andelfinger