Održano Javno izlaganje II. izmjena Prostornog plana uređenja grada Orahovice

OG 96 str6do17 JavnoIzlaganje 2017 004

Na početku izlaganja nazočne je pozdravio gradonačelnik Josip Nemec koji je rekao kao su na prvoj raspravi primjedbe imale samo Hrvatske šume te je rekao da se nada da više neće biti primjedbi te kako vjeruje da će ove izmjene i dopune proći, jer se jednostavno bez tih izmjena ne može dalje nastaviti raditi na raznim projektima značajnima za razvoj samog grada. Gradonačelnik je još rekao da se nada da su sada zadovoljne sve strane koje su imale određene zahtjeve i primjedbe.

Izlaganje je nastavio Željko Lovreković koji je rekao kako je prostorni plan Grada Orahovice donesen 2007. godine, a prve izmjene i dopune donesene su 2019. godine.

– „Razlozi ovih izmjena su zahtjevi fizičkih i pravnih osoba za korekcijom, dopunom i izmjenama građevinskih područja naselja zaprimljenih u toku javne rasprave, zahtjev Hrvatskih Šuma za korekciju građevinske zone Merkur-Duzluk, zahtjev kamenoloma Radlovac za korekciju odredbi kojim se određuju uvjeti korištenja i sanacije pozajmišta. Nositelj izrade je prije upućivanja zahtjeva za izmjene Plana proveo postupak ocjene o potrebi Strateške procjene utjecaja na okoliš, sukladno čl. 64 Zakona o zaštiti okoliša (N.N. RH br. 80/13., 78/15.) i čl. 21 Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (N.N. RH 64/08.). Na temelju toga su u korištenju i namjeni površina napravljene izmjena građevinskih područja naselja sukladno izvršenim, promjene na građevinskim područjima naselja, dopuna u cestovnom sustavu- ucrtavanje nerazvrstanih cesta i usklađivanje eksploatacijskih polja s izdanim rješenjima za eksploatacijska polja. U infrastrukturnim sustavima dopuna u cestovnom sustavu, ucrtavanje nerazvrstanih cesta, unošenje izmjena u vodno-gospodarskom sustavu (retencije/akumulacije), vodotoci (prilagodba stvarnom stanju na novim TK 25 podlogama) i sl.

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora bili su izmjena građevinskih područja naselja sukladno izvršenim promjenama na građevinskim područjima naselja, unošenje područja ekološke mreže RH – NATURA 2000, područja očuvanja značajna za vrste i staništa – SCI, područja očuvanja značajna za ptice – SPA, unošenje područja za istraživanje mineralnih sirovina sukladno PPVPŽ, unošenje promjena u arheološkoj i graditeljskoj baštini sukladno podacima Konzervatorskog odjela u Požegi.

Sukladno zahtjevima fizičkih i pravnih osoba izvršene su izmjene na građevinskim područjima naselja (Orahovica, Bijeljevina Orahovačka, Duzluk)

Sukladno propisanim uvjetima određene su neizgrađene površina unutar građevinskih područja naselja koja imaju izgrađenu osnovnu infrastrukturu, a planirana su za razvoj naselja“ – završio je izlaganje Željko Lovreković. (T.P.)

{gallery}SlikeGodina2017/JavnoIzlaganjeII-IzmjenePPUGO{/gallery}