Odluka o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna PPUGO

Utvrđuje se konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice („Službeni glasnik“ Grada Orahovice br. 4/07, 8/10), na temelju prihvaćenog Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga Plana, zrađenog od strane trgovačkog društva VTC-PROJEKT d.o.o. sa sjedištem u Virovitici, na adresi Mihanovićeva 9.

 

Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice sastoji se od TEKSTUALNOG DIJELA (ODREDBE ZA PROVOĐENJE) I GRAFIČKOG DIJELA, i sastavni je dio ove Odluke.

 

Odluka o utvrdjivanju II. izmjena i dopuna PPUGO.pdf

KonacniPrijedlog-II-Izmjena-Dopuna-Plana