Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi II. IZMJENA I DOPUNA PPUG ORAHOVICA

Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice (u daljnjem tekstu: Plan) održana je od 30. studenog do 12. prosinca 2016. godine.

Izrađeno je Izvješće o javnoj raspravi, sukladno čl. 104. Zakona, a na temelju usvojenih primjedbi kojima se izmijenila granica građevinskog područja, izmijenjeni i usklađeni prijedlog II. IZMJENA I DOPUNA PPUG ORAHOVICA upućen je u postupak ponovne javne rasprave i javnog uvida, prema članku 104. Zakona.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Plana održana je od 01. veljače do 09. veljače 2017. godine objavljena je 19. siječnja 2017. godine u dnevnom tisku „Glas Slavonije“, na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (web@mgipu.hr), na mrežnim stranicama Grada Orahovice (www.orahovica.hr), te na oglasnoj ploči Grada. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog II. Izmjena i dopuna u prostorijama uređenja Grada Orahovice, F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica, svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana., kao i mogućnost uvida preko web stranica Grada Orahovice.

 

Izvjesce 2_II izmjene PPUGOR_200217.pdf