Saziv 30. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/13-01/03

URBROJ: 2189/12-03/01-16-29

Orahovica,  14. prosinca  2016.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

          GRADA ORAHOVICA –

          S V I M A –

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M

30. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 11. siječnja 2017. godine (srijeda) s početkom u 19,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (središnji gradski park).

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju inicijative Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju i o ovlaštenju gradonačelnika za potpisivanje Sporazuma (Izvjestitelj: Gradonačelnik).

 

PREDSJEDNIK:

    Ivica Podboj