Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice

Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 5/16), Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice objavljuje

P O N O V N U  J A V N U   R A S P R A V U

o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice

1.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice, biti će na ponovnom javnom uvidu 8 (osam) dana  u periodu od 1. veljače do 9. veljače 2017. godine, te se poziva zainteresirana javnost za sudjelovanje u istoj.

2.

Javni uvid u tekstualni i grafički dio Prijedloga II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice biti će moguć za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave,  u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, I kat, 33 515 Orahovica, u sobi br. 9, svakoga radnog dana u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

3.

Ponovno javno izlaganje Prijedloga II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice, u okviru javne rasprave, održati će se 06. veljače u PONEDJELJAK s početkom u 11:00 sati, u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice na adresi Trg pl. Mihalovića 1, 33 515 Orahovica.

4.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice, mogu se dati samo u svezi izmjena plana prema prihvaćenim primjedbama iz prve javne rasprave i to:

usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje;

–  pisanim putem poštom upućeno Gradu Orahovici u Jedinstveni upravni odjel na adresu: Franje Gavrančića 6, 33 515 Orahovica, s naznakom „Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice“, do 09. 02.2017.

–  elektroničkom poštom na adresu:  grad.orahovica@inet.hr“>grad.orahovica@inet.hr , do 9.02.2017.

upisom u Knjigu primjedbi za cijelo vrijeme trajanja javnog uvida u sobi br. 9 u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice do 09.02.2017.

5.

Prijedlozi i primjedbe bez obzira na formu iz toč. 4,  ako nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani ili ne sadrže osnovne podatke:  ime, prezime i adresu podnositelja, neće se razmatrati u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

6.

Ukoliko do zaključenja roka javnopravna tijela koja su sudjelovala u prvoj javnoj raspravi zahtjevom i davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na II. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Orahovice, ne dostave pismena očitovanja, smatrati će se da nemaju primjedbi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GRADA ORAHOVICE

Zamjenica pročelnika:

Irela Strabić dipl.ing.arh.

 

II. javni poziv o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uredjenja grada Orahovice.pdf

 

PPUG Orahovica II ID tekstualni dio.pdf

 

II_ID_PPUGOrahovica_GP_10_Magadinovac-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_11_Nova_Josava_ponovljena_j_r-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_12_Stara_Josava-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_13_Sumede-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_1_0Orahovica_ponovljena_j_r-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_1_1Orahovica_ponovljena_j_r-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_1_2Orahovica_ponovljena_j_r-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_1_3Orahovica_ponovljena_j_r-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_2_Bijeljevina_orahovacka_ponovljena_j.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_3_Crkvari-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_4_Dolci-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_5_Donja_Pistana-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_6_0Duzluk_ponovljena_j_r-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_6_1Duzluk_ponovljena_j_r-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_7_Gornja_Pistana_ponovljena_j_r-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_8_Karlovac_Fericanacki-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_9_Kokocak-Model.pdf

Kartogrami:

1_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_KORISTENJE_NAMJENA_Ponovljena_j_r-Mod.pdf

2_1_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_Promet_P-Model.pdf

2_2_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_Posta_P-Model.pdf

2_3_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_Elektoenergetika_P-Model.pdf

2_4_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_Vodoopskrba_P-Model.pdf

2_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_INFRASTRUKTURA_P-Model.pdf

3_1_ID_PPUG_ORAHOVICA_UVJETI_P-Model.pdf

3_2_ID_PPUG_ORAHOVICA_UVJETI_P-Model.pdf

3_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_UVJETI_P-Model.pdf