JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA

Objavljen Javni poziv za financiranje Udruga Grada Orahovice:

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

Jedinstveni upravni odjel

 

KLASA:022-01/17-01/1

URBROJ:2189/12-02/01-17-3

Orahovica, 12. siječanj 2017.

 

Javni poziv za financiranje projekata udruga

 

(1) Grad Orahovica poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja socijalnih usluga, kulture, tehničke kulture i sporta, da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje navedenih usluga u zajednici.

(2) Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

  • Prioritetno područje 1 – Jačanje kapaciteta udruga za rad sa sljedećim skupinama: djeca i mladi u općoj populaciji, građanstvo srednje i starije životne dobi u općoj populaciji, invalidi i socijalno ugroženi.
  • Prioritetno područje 2 – Jačanje kapaciteta udruga za doprinos procesu razvoja društva kroz javni interes, razvoj civilnog društva, zaštita okoliša, razvoj obrtništva i gospodarstva, obrazovanje, kultura i sport, zdravstvena i humanitarna zaštita i pomoć, braniteljske udruge i jačanje takvog udruživanja te poticanje očuvanja novije hrvatske povijesti

(3) Udruge mogu prijaviti   projekt/program koji doprinosi razvoju kapaciteta udruga za pružanje navedenih usluga u zajednici za sljedeće aktivnosti:

  • jačanje kapaciteta udruga za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
  • jačanje kapaciteta udruga za upravljanje i koordiniranje volonterima, izobrazba volontera i razvoj volonterskih programa za pružanje različitih usluga, provedba volonterskih pilot programa
  • razvoj alata za praćenje provedbe i evaluaciju kvalitete i opsega navedenih usluga u zajednici
  • unapređivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika i volontera u udrugama za pružanje specifičnih usluga i programa
  • unapređivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika, članova i  volontera udruga za zagovaranje i osnaživanje korisnika navedenih usluga
  • razvijanje inovativnih usluga i novih projekata udruga, razvoj i doprinos turističkoj ponudi
  • aktivnosti usmjerene na poticanje komunikacije udruga s općom, ciljanom i stručnom javnosti u području navedenih usluga
  • aktivnosti usmjerene poticanju lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora za suradnju s civilnim društvom u planiranju i pružanju navedenih usluga u zajednici.

(4) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 270.000,00 kuna, za športske udruge 430.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 500,00  kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 32.000,00  kuna.

(5) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 11. veljače 2017. godine.

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti neograničeni broj projekta u okviru ovog Javnog poziva, ukoliko udovoljavaju svim odredbama,  na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Javnog poziva.

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj, odnosno dvije godine ukoliko se radi o sportskoj udruzi, zaključno s danom objave Javnog poziva, koja je programski usmjerena na rad u području pružanja svih navedenih usluga  što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje projekata koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje različitih usluga u zajednici.

 

(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava (www.orahovica.hr).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

 

GRAD ORAHOVICA, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica

(za Javni poziv) 

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje projekata koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje  usluga  u zajednici.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti i elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: sonja.gluvakovic@www.novo.orahovica.hr.hr  ili na tel: 033/673-094.

 

Obrasce za prijavu programa/projekata možete skinuti na poveznicama ispod:

001. Grad Orahovica – Javni poziv za fin. udruga – Obrazac opisa programa ili projekta.docx

002. Grad Orahovica – Javni poziv za fin. udruga – Obrazac proracuna.xls

003. Grad Orahovica – Javni poziv za fin. udruga – Obrazac fin. izvjestaja.xls

004. Grad Orahovica – Javni poziv za fin. udruga – Obrazac opisnog izvjestaja projekta.docx

005. Grad Orahovica – Javni poziv za fin. udruga – Ogledni obrazac izjave o partnerstvu.doc

006. Grad Orahovica – Javni poziv za fin. udruga – Ogledni obrazac zivotopisa.doc

007. Grad Orahovica – Javni poziv za fin. udruga – Popis priloga.doc

008. Grad Orahovica – Javni poziv za fin. udruga – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 07.12.2016..docx

009. Grad Orahovica – Javni poziv za fin. udruga – UPUTE ZA PRIJAVITELJE 05.12. 2016.doc

 

Odluka o raspisivanju i provedbi javnog natjecaja za predlaganje programa i projekata udruga koje djeluju na podrucju grada 2017..pdf

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opce dobro koje provode udruge na podrucju Grada Orahovice

 

OBAVIJEST PREDSJEDNICIMA UDRUGA:

EDUKACIJA SUKLADNO NOVOM PRAVILNIKU O FINANCIRANJU UDRUGA ODRŽATI ĆE SE U PONEDJELJAK 16. SIJEČNJA S POČETKOM U 18,00 SATI U PROSTORIJAMA GRADSKE UPRAVE FRANJE GAVRANČIĆA 6 (MALA GRADSKA VIJEĆNICA)

 

Napomena:

Za potrebe edukacije objavljene obrasce možete skinuti i ispisati na pisač kako bi lakše pratili edukaciju.