Prezentacija provedbe programa sanacije odlagališta „TUK“ u Fondu za zaštitu okoliše i energetsku učinkovitost

ZagrebFond12 2016

Gradonačelnik g. Josip Nemec sa užim timom suradnika iz Gradske uprave i komunalnog poduzeća Papuk d.o.o., u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 14. prosinca 2016., predstavio je provedene aktivnosti i planove za odlagalište otpada „TUK“ ORAHOVICA, sve temeljem Programa sanacije odlagališta komunalnog otpada na navedenoj lokaciji. Grad kao JLS i Papuk d.o.o, jedni su od rijetkih dionika u gospodarenju otpadom po pitanju učinjenoga na sanaciji odlagališta, jer za isto posjeduju sve valjane dozvole, prostorno-plansku i projektnu dokumentaciju, zbog čega kao legalno odlagalište i jesu dio programa sufinanciranja od strane Fonda.
Nakon kratke prezentacije i vizualizacije što je sve učinjeno, gradonačelnik je istaknuo da je za slijedeći korak – proširenje sadašnjeg odlagališta te gradnju reciklažnog dvorišta na susjednom zemljištu, učinjeno sve od strane Grada i komunalnog poduzeća (izrađena sva dokumentacija i ishođene sve dozvole sukladno zakonodavnom okviru s područja zaštite prirode, izrađeni svi glavni projekti za proširenje odlagališta i gradnju dvorišta, podnesen zahtjev vlasniku susjednog zemljišta za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa), no napretka nema. I po tko zna koji put, i ovdje je zapreka za razvoj i izdavanju građevinske dozvole, tromost državne administracije kada je u pitanju državno vlasništvo i rješavanje imovinsko-pravnih poslova.  Naime, to susjedno zemljište na koje se odlagalište treba proširiti je od Republike Hrvatske, pa iako postoji važeći prostorni plan s ucrtanom zonom širenja, važeća Lokacijska dozvola, izrađen parcelacijski elaborat u sklopu glavnog projekta, i uredno podnesen zahtjev u ondašnji DUUDI, do danas nije riješeno pitanje pravnog interesa investitora što je uvjet za izdavanje dozvole.  Voditeljica projekta u Fondu, gđa Aleksandra Krstić, podijelila je s Orahovicom nadu da će se čim prije riješiti problemi sa zemljištem i nastaviti s ispunjenjem plana u narednom periodu. (I.S.)