Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Orahovice

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/14), Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća grada Orahovice, objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Orahovice

 

I

Savjet mladih grada Orahovice (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo grada Orahovice koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području grada Orahovice.

Savjet mladih čine mladi s prebivalištem ili boravištem na području grada Orahovice, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

II

Savjet mladih ima sedam (7) članova. Svaki član Savjeta mladih ima svog zamjenika koji se bira zajedno s njim.

Članovi Savjeta i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri (3) godine.

III

 

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike, ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (u daljnjem tekstu: ovlašteni predlagatelji).

Kada je predlagatelj kandidature iz stavka 1. ove točke neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 20 mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 1. ove točke dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

 

IV

 

             Kandidatura za člana i zamjenika člana daje se na propisanom obrascu u koji se unosi:

          naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

          ime i prezime, datum i godina rođenja, OIB, prebivalište ili boravište kandidata i zamjenika kandidata,

          obrazloženje kandidature,

          mjesto i datum podnošenja prijedloga,

          ime i potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja

             Kada je predlagatelj kandidature za člana i zamjenika člana neformalna skupina mladih, kandidatura se daje na propisanom obrascu u koji se unosi:

          ime i prezime, datum i godina rođenja, OIB prebivalište ili boravište kandidata i

zamjenika kandidata,

          obrazloženje kandidature,

          popis s potpisima najmanje 20 osoba u dobi od 15 do 30 godina života koji podržavaju kandidaturu,

          mjesto i datum podnošenja prijedloga,

          funkcija, ime i potpis ovlaštene osobe predlagatelja

 

Uz kandidaturu se prilaže:

1. preslika osobne iskaznice ili drugi dokument koji dokazuje dob i mjesto prebivališta kandidata ili boravišta kandidata – fotokopija prijave boravišta,

2. potpisana izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za člana odnosno zamjenika člana Savjeta mladih grada Orahovice.

Nepravovremeni, nepotpuni i /ili nepravilno sastavljeni prijedlozi neće se razmatrati.

 

V

 

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova iz točke IV. ovog Javnog poziva, Odbor za izbor i imenovanja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od petnaest (15) dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Gradskom vijeću grada Orahovice te se objavljuju na mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči grada Orahovice.

Gradsko vijeće grada Orahovice na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta.

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred sedam (7) kandidata na listiću.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnoj stranici Grada Orahovice, u Službenom glasniku grada Orahovice i na oglasnoj ploči Grada Orahovice.

Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

VI

 

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih podnose se Odboru za izbor i imenovanje Gradskog vijeća grada Orahovice u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva. Javni poziv objavit će se s danom 21. ožujka 2016. godine.

VII

 

Kandidature s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Orahovica, Odbor za izbor i imenovanja, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica, s naznakom:“Kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Orahovice“.

 

 

VIII

 

Javni poziv s propisanim obrascima objavit će se istovremeno na mrežnoj stranici grada Orahovice, www.orahovica.hr. i na oglasnoj ploči grada Orahovice.

Javni poziv s propisanim obrascima može se podići i osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice, Orahovica, Franje Gavrančića 6.

IX

 

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica, ili na broj telefona 033 673 351.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ORAHOVICE

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

KLASA:004-01/16-01/03

URBROJ: 2189/12-03/01-16-4

Orahovica, 21. ožujka 2016.

Predsjednik:

Dušan Brstilo

 

 

Na poveznicama ispod možete skinuti obrasce:

Izjava o prihvacanju kandidature za clana Savjeta mladih Grada Orahovice.doc

Izjava o prihvacanju kandidature za zamjenika clana Savjeta mladih Grada Orahovice.doc

Prijava kandidature.doc

Prijedlog kandidata – neformalna skupina mladih.doc