Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene Strateškog programa razvoja grada Orahovice za razdoblje 2015.-2020.

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 64/08), Grad Orahovica započeo je postupak kojim će od nadležnih tijela zatražiti mišljenje, odnosno, ocjenu o potrebi provedbe strateške procjene dokumenta: Strateški program razvoja grada Orahovice za razdoblje 2015.-2020, Izrađivača SINTAGME iz Okučana. Dokument je u verziji nacrta već javno obznanjen na službenim stranicama Grada, te takav dostavljen na mišljenje nadležnim upravnim tijelima. Ishođenje pozitivnog mišljenja o utjecaju na okoliš preduvjet je završetka izrade i usvajanja Strateškog dokumenta od strane Predstavničkog tijela.

U svrhu informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti po pitanjima zaštite okoliša, Odluka se objavljuje na web stranici i u službenom glasilu JLS. Predmetna strategija obvezna je kod prijave na natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2015.-2020, za odobrenje financijskih potpora za određene projekte, koji će svojom realizacijom doprinijeti ispunjavanju ciljeva Strategije, a u skladu s Pravilnikom o provedbi Mjere 7, Podmjere 7.2 i 7.4.

 

Oduluku pročitajte na poveznici ispod:

Odluka o pocetku postupka ocjene o potrebi provedbe strateske proc. Strat. prog. raz. grada Orahovice za razdoblje 2015.-2020..pdf