Javni natječaj za zakup školske imovine za 2016. godinu

GrbGradaOrahoviceGrancice

 

Na temelju članka 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (Sl. glasnik VPŽ br.7/10. i 2/12.) Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

radi davanja u zakup školske imovine za 2016. godinu

 

Predmet natječaja je zakup:

1. športska dvorana do 150 m2                                           38,00 kn/h

2. športska dvorana iznad 150 m2                                      80,00 kn/h za športske klubove, a    

                                  120,00 kn/h za rekreaciju

3. trim kabinet                                                                       20,00 kn/h

         4. prostor stare školske zgrade u Novoj Jošavi                 20,00 kn/h

                                                            (90 m2)    

         5. automat za prostor s priključcima za el. energiju       700,00 kn/m2 na mjesec

 

Prostor pod točkom 1. i 2. iznajmljuje se na određeno vrijeme od 15.1.2016. do 31.12.2016.,

radnim danom od 20,00 do 23,00 sata, a subotom i nedjeljom po potrebi.

Prostor se ne iznajmljuje kada ga koriste Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica i Srednja škola „Stjepan Ivšić“, Orahovica i u vrijeme kolektivnih godišnjih odmora.

Namjena prostora pod toč. 1. i 2.: rekreacija, športske aktivnosti.

Prostor pod rednim brojem 3. iznajmljuje se na određeno vrijeme od 1.1.2016. do 31.12. 2016. prema unaprijed utvrđenom rasporedu.

Prostor pod rednim brojem 4. iznajmljuje se na određeno vrijeme od 1.1.2016. do 31.12.2016.

Namjena: slobodne aktivnosti.

Prostor pod rednim brojem 5. iznajmljuje se na određeno vrijeme od 1.1.2016. do 31.12.2016.

Namjena: posluživanje toplih i hladnih napitaka.

Režijski troškovi uračunati su u iznos zakupnine navedene pod toč.5.

Ponude na javni natječaj mogu dostaviti fizičke i pravne osobe.

Pisana ponuda mora sadržavati slijedeće podatke o ponuditelju (fizička ili pravna osoba):

          ime i prezime, OIB, adresa prebivališta i kontakt broj ponuditelja za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke, OIB, adresa sjedišta i kontakt broj za pravne osobe s točnom naznakom željenog prostora i vrstu aktivnosti koju želi    provoditi u unajmljenom prostoru te broj sati tjedno (za prostore pod rednim brojem 1., 2. i 4.)

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja, bez obzira na način dostave.

Pisane ponude poslati u zatvorenoj omotnici putem redovne pošte ili osobno dostaviti s naznakom „ ZA JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARATI“ na adresu Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica, Trg Tina Ujevića 1, 33 515 Orahovica.

O izboru najpovoljnije ponude odlučuje Povjerenstvo Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Povjerenstvo za izbor najpovoljnije ponude zadržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja, bez navođenja razloga.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u tajništvu OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica, Trg Tina Ujevića 1 ili na tel. 033/ 673-485 svakog radnog dana od 7 do 15 sati.                                                                    

 

RAVNATELJICA:

Maja Škraba, prof., v.r.