J A V N I P O Z I V za dostavu prijedloga dodjele počasti i javnih priznanja grada Orahovice

GrbGradaOrahoviceGrancice

Na temelju članka 16. Odluke o načinu dodjele počasti, javnih priznanja i nagrada grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/98, 4/06. i 2/2013) i članka 32. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst), Odbor za priznanja Gradskog vijeća grada Orahovice na sjednici održanoj 19. veljače 2015. godine, objavljuje

J A V N I   P O Z I V za dostavu prijedloga dodjele počasti i javnih priznanja grada Orahovice

za 2015. godinu

 

I

 

               Temeljem članka 15. Odluke o načinu dodjele počasti, javnih priznanja i nagrada grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/98, 4/06. i 2/2013), prijedloge za dodjelu javnih priznanja mogu dati fizičke ili pravne osobe s područja grada Orahovice,

i to:

          gradonačelnik,

          vijećnik Gradskog vijeća,

          trgovačko društvo i druge pravne osobe,

          tijela mjesne samouprave,

          udruge građana,

          vjerske zajednice,

          humanitarne organizacije.

II

 

               Pozivaju se osobe iz točke I. ovog Zaključka da svoje pisane i obrazložene prijedloge za dodjelu javnih priznanja podnesu Odboru za priznanja Gradskog vijeća grada Orahovice do 10. ožujka 2015. godine, na adresu: „Odbor za priznanja Gradskog vijeća grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica“.

 

III

             Javna priznanja su:

1. PLAKETA – zlatna i srebrna plaketa

– Zlatna plaketa dodjeljuje se za kontinuirani dugogodišnji rad od najmanje pet godina za iznimna dostignuća i doprinose u oblasti gospodarstvenih, društvenih i javnih djelatnosti od posebnog značenja za razvitak, ugled i promidžbu grada Orahovice.

Godišnje se dodjeljuje 1 zlatna plaketa.

– Srebrna plaketa dodjeljuje se za kontinuirani dugogodišnji rad od najmanje tri godine za iznimna dostignuća i doprinose u oblasti gospodarstvenih, društvenih i javnih djelatnosti od posebnog značenja za razvitak, ugled i promidžbu grada Orahovice.

Godišnje se dodjeljuje 1 srebrna plaketa.

2. ZAHVALNICA – dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama i međunarodnim udrugama za osobite zasluge u društvenim i javnim djelatnostima od posebnog interesa za grad, posebice za provedene pojedinačne akcije u oblastima:

– zdravstva i socijalne skrbi,

– kulture,

– 2 –

– športa (udruge i pojedinci),

– mjesnih odbora, udruga (pojedinci iz mjesnih odbora i udruga),

– zaštite kulturne i prirodne baštine,

– humanitarnih akcija i ostalog društvenog rada na volonterskoj osnovi.

Godišnje se dodjeljuje najviše 6 zahvalnica.

Za svaku navedenu oblast može se dodijeliti samo 1 zahvalnica godišnje.

 

IV

 

               Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Oglasnoj ploči grada Orahovice, na RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica i WEB stranici grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ORAHOVICE

 

ODBOR ZA PRIZNANJA

KLASA: 060-01/15-01/01                                                                            

URBROJ: 2189/12-03/01-15-1

Orahovica, 19. veljače 2015.

Predsjednik:

Saša Matek