Saziv 12. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovic

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/13-01/03

URBROJ: 2189/12-03/01-14-12

Orahovica,  21. studenog  2014.

 

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

–          GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

 

 

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M

12. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan

27. studeni  2014. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati

u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl. Mihalovića 1

(središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I    R E D:

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća,

 

  1. Aktualni sat Gradskog vijeća,

 

  1. Izvješće Zavoda za javno zdravstvo „SVETI ROK“ Virovitičko-podravske županije o stručnom nadzoru jesenskog dijela sistematske preventivne deratizacije za područje grada Orahovice za 2014. godinu (Izvjestiteljica:Štefica Vidić)

 

  1. Izvješće Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu u pedagoškoj 2013./2014. godini (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš)

 

  1. Prijedlog Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za pedagošku 2014./2015. godinu (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),

– 2 –

  1. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestitelj: Marko Bošnjak)

 

  1. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja poslova javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (Izvjestitelji: Irela Strabić, Zoran Stošić)

 

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Irela Strabić)

 

  1. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade na području grada Orahovice (Izvjestitelj: Zvonko Nađ)

 

10.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice (Izvjestitelj: Gradonačelnik)

 

11.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje vrijednosti nekretnina i pokretnina koje stiče ili otuđuje grad Orahovica (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanje)

 

12.  Izvješće Državnog ureda za reviziju Područni ured Slavonski Brod o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Virovitičko-podravske županije (Izvjestitelji: Irela Strabić, Zvonko Nađ)

 

13.  Izvješće Državnog ureda za reviziju Područni ured Bjelovar o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Virovitičko-podravske županije (Izvjestitelji: Irela Strabić, Zvonko Nađ).

 

NAPOMENA:

Materijali pod točkama 12. i 13. dnevnog reda zbog svoje opsežnosti dostavljaju se članovima Gradskog vijeća u digitalnom obimu.

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj