Upute za izradu proračuna Grada Orahovice za 2014. – 2016. godinu

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 400-06/13-01/04

URBR:   2189/12-01/01-13-60

Orahovica, 23.rujna 2013.

 

Na temelju članka 27. Zakona o proračunu („Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i članka 46. stavka 1. točke 3. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 1/13), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

Upute

za izradu proračuna  Grada Orahovice za 2014. – 2016.godinu

 

Upute za izradu plana proračuna Grada Orahovice za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016.godinu temelje se  i sadrže, pored zakonskih odredbi, elemente iz Upute za izradu Strateških planova za razdoblje 2014. – 2016. godine.

 

Upute sadrže:

 1. Obveznike izrade financijskih planova
 2. Strukturu financijskih planova
 3. Osnovni koncept i strukturu plana proračuna
 4. Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga financijskih planova
 5. Opis planiranih politika Grada Orahovice
 6. Okvirni prijedlog opsega financijskog plana korisnika za razdoblje 2014. – 2016. godine
 7. Metodologiju za izradu prijedloga financijskog plana korisnika.

 

 1. Obveznici izrade financijskih planova

 

Obveznici izrade financijskih planova su proračunski i izvanproračunski korisnici

proračuna.

Pod proračunskim korisnicima podrazumijevaju se tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove, vijeća, proračunski fondovi i mjesne samouprave čiji se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi osiguravaju u proračunu.

Proračunski korisnici su:

 • Dječji vrtić „Palčić“ Orahovica
 • Gradska knjižnica Orahovica
 • Pučko sveučilište Orahovica

Izvanproračunski korisnici su izvanproračunski fondovi, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima JLS ima odlučujući utjecaj na upravljanje.

Izvanproračunski korisnici su:

 • trgovačka društva u pretežitom vlasništvu Grada (PAPUK d.o.o. Orahovica

i Ružica grad d.o.o. Orahovica) dostavljaju zahtjeve za sufinanciranje projekata koje namjeravaju realizirati u razdoblju 2014. – 2016.godine,

 • financijske planove obvezno dostavljaju i korisnici proračuna za koje se sredstva temeljem zakona izdvajaju za njihovu djelatnost s konkretnom namjenom očekivanih sredstava iz proračuna (udruge građana, Turistička zajednica, Vatrogasna zajednica).

 

 1. Strukturu financijskih planova

Prilikom izrade financijskih planova korisnik je dužan iznijeti i osnovne podatke o sebi ( status, djelatnost, organizacijsku strukturu, skraćeni program cjelokupnog rada te pokazatelje uspješnosti).

Financijski planovi izrađuju se za tekuću 2014.godinu, te kao projekcija za 2015.  2016.godinu, a sastoje se sukladno odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ br. 26/10) od slijedećih obveznih dijelova:

 • Organizacijska klasifikacija
 • Programska klasifikacija
 • Funkcijska klasifikacija
 • Ekonomska klasifikacija
 • Lokacijska klasifikacija
 • Izvori financiranja

Plan svakog proračunskog korisnika mora sadržavati:

–         procjene prihoda i primitaka iskazane po vrstama za razdoblje 2013. –

2015.,

–    plan rashoda i izdataka za razdoblje 2013. – 2015. razvrstanih prema

proračunskim  klasifikacijama,

–    obrazloženje prijedloga financijskog plana,

–    plan razvojnih programa.

Proračunski korisnici obvezni su izraditi procjenu prihoda i primitaka za razdoblje 2014. – 2016. godine po izvorima financiranja. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Proračunski korisnici financijske planove za 2014. g. planiraju i dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu na 5. razini ekonomske klasifikacije, a usvajaju ga na 3. razini, odnosno projekcije financijskih planova za 2015. i 2016. g. na 2. razini.

Zahtjevi za pojedine programe moraju biti detaljno obrazloženi i pripremljeni po modelu programskog planiranja, što obuhvaća:

–          naziv programa

–          opis

–          planirani cilj

–          izvori financiranja

–          korisnici projekta

–          potrebna sredstva

–          troškovnik programa

–          potreban broj radnika za provođenje programa

–          očekivane koristi i mjerila za utvrđivanje koristi tog programa.

Izvanproračunski korisnici (Papuk d.o.o. Orahovica i Ružica grad d.o.o.Orahovica) dostavljaju prijedlog za sufinanciranje investicija iz proračuna koje namjeravaju realizirati u trogodišnjem razdoblju (2014.-2016.godina) s obrazloženjem ukupne vrijednosti investicije, izvorima financiranja i dinamikom izvršenja.

Ostali izvanproračunski korisnici (udruge građana, Turistička zajednica, Vatrogasna zajednica) dužne su dostaviti svoje financijske planove s detaljnim obrazloženjem prihoda po izvorima i rashoda za koje će sredstva biti utrošena.

 

 1. Osnovni koncept i strukturu plana proračuna

 

Osnovni koncept i struktura plana proračuna Grada Orahovice zadržava se u istim okvirima i organizacijskom ustroju koji je bio primijenjen i u tijeku 2013.godine, ali prema ovim Uputama.

Korisnici sredstava proračuna moraju pristupiti izradi financijskih planova sukladno ovim Uputama, a oni obvezno obuhvaćaju:

 • Procjenu prihoda i primitaka (s točno označenim izvorima prihoda i primitaka)
 • Plan rashoda i izdataka za aktivnosti na području grada Orahovice
 • Obrazloženje financijskog plan.

 1. Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga financijskih planova

 

Temeljni cilj politike proračuna za naredno plansko razdoblje je:

 • konsolidacija proračunskih tijekova i uspostavljanje strukturne ravnoteže prihoda i rashoda proračuna
 • krajnje racionalnim korištenjem proračunskih sredstava zadržati potpore i izdatke u okvirima 2013.godine, te nastojati kroz EU fondove i državne potpore osigurati kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu – izgradnja i rekonstrukcija distributivnih vodovoda
 • nastaviti izgradnju kapitalnih infrastrukturnih objekata putem Papuk d.o.o. Orahovica i Hrvatskih voda, osiguranjem potrebnih sredstava za sufinanciranje do visine vlastitog učešća
 • donijeti odgovarajuće akte kojima bi se uskladilo komunalno poslovanje sa važećim zakonskim propisima
 • osigurati kontinuitet financijske podrške postojećim i novim korisnicima proračuna radi osiguranja jedinstva planom postavljenih projekcija
 • zadržati broj zaposlenih na nivou 2013.godine s eventualnim povećanjem u funkciji povećanja prihoda iz EU fondova.

 

 1. Opis planiranih politika Grada Orahovice

Osnovni ciljevi u provođenju politike Grada Orahovice u ovom narednom razdoblju biti će ulaganje napora za održavanje postignutog životnog standarda na svim područjima, koliko god to opće prilike budu dozvoljavale, a naročito:

–          održivi gospodarski razvoj i poticanje zapošljavanja, odnosno zadržavanje postignute razine zaposlenosti i životnog standarda;

–          razvoj poslovne zone, a time i trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva;

–          porast životnog standarda kroz daljnji razvoj prometne, komunalne i socijalne infrastrukture

–          promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine;

–          razvoj turizma i ostalih djelatnosti s tim u vezi;

–          zaštita okoliša

–          funkcionalnost i učinkovitost gradske uprave;

–          informatizacija;

–          upravljanje imovinom.

Prioriteti Grada Orahovice u 2014. godini su kapitalna ulaganja:

–          nastavak uređenja Turističkog kompleksa – JEZERO

–          nastavak izgradnje Poduzetničke zone „Orahovica“

–          nastavak izgradnje komunalne infrastrukture na području grada

–          uređenje kulturno-zabavnog centra u zgradi Pučkog sveučilišta

–          renoviranje zgrade Gradske uprave

–          rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže na području grada

–          ulaganja u projektnu dokumentaciju za izgradnju komunalne infrastrukture

–          ulaganja u projektnu dokumentaciju za obnovu spomenika kulture –  ruine „Ružica grad“.

Očekivani prioriteti Grada Orahovice za 2015. i 2016. godinu su:

–          nastavak uređenja Turističkog kompleksa – JEZERO

–          nastavak izgradnje Poduzetničke zone „Orahovica“

–          nastavak izgradnje komunalne infrastrukture na području grada

–          dovršetak rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže na području grada

–          nastavak projekta izgradnje postrojenja za proizvodnju obnovljivih izvora energije

–          izgradnja gradskog trga

–          izgradnja Planinarskog doma u G.Pištani

–          izgradnja vinskih cesta na području grada,

–          nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju „Športsko-rekreacijskog centra“

–          priprema projektne dokumentacije za izgradnju stambeno-poslovne zone „Dugo polje“.

 

 1. 6. Okvirni prijedlog opsega financijskog plana korisnika za razdoblje 2014. – 2016.godine

 

Zbog nastavka nepovoljnih gospodarskih kretanja, i u 2014. godini procjenjuje se daljnje smanjivanje nenamjenskih prihoda te se od svih korisnika Proračuna Grada Orahovice očekuju dodatni napori u smanjivanju rashoda za slijedeću godinu.

Okvirni opseg financijskih planova za 2014. – 2016. godinu treba predvidjeti na razini smanjenja ili stagnacije u odnosu na realizaciju u 2012. i očekivanu realizaciju za 2013. godinu. Posebno se to odnosi na financijske planove korisnika koji se financiraju iz izvornih prihoda Grada Orahovice.

Ovim Uputama sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti određuju limiti u apsolutnim iznosima koje su proračunski korisnici dužni razraditi u svojim financijskim planovima. Dakle, iznos koji je određen za financiranje pojedinog proračunskog korisnika u svojem financijskom planu potrebno je raspodjeliti na programe, aktivnosti i projekte koje očekujete da Grad financira. Napominjemo da će Grad Orahovica kao i ranijih godina djelomično financirati rashode za zaposlene i materijalne rashode, pomoć za nabavu knjiga, kao i ostale realne rashode proračunskog korisnika ovisno o njegovim specifičnostima.

Sredstva za financiranje proračunskih korisnika Grada Orahovice za 2014. godinu  određena su u slijedećim iznosima:

1. Dječji vrtić „Palčić“Orahovica (plaće i doprinose za

zdravstveno osiguranje)                                                        704.500,00 kn

2. Gradska knjižnica Orahovica (plaće, materijalni

rashodi, financijski rashodi, pomoć za knjige)                       360.000,00 kn

3. PAPUK d.o.o. Orahovica

(program vodoopskrbe i zaštite voda)                                1.000.000,00 kn

4. Ružica grad d.o.o. Orahovica

(održavanje Turističkog kompleksa „Jezero“                         800.000,00 kn

5. Ostali proračunski korisnici (udruge građana,

Turistička zajednica, Vatrogasna zajednica)  – nivo osiguranih sredstava 2013.

 

 1. Metodologiju za izradu prijedloga financijskog plana korisnika.

Svi proračunski korisnici Grada Orahovice obvezni su:

 • izraditi Prijedloge financijskih planova za razdoblje 2014. – 2016. godine u skladu s odredbama Zakona o proračunu i pridržavati se ovih Uputa,
 • dostaviti ih Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice do 30. rujna 2013. godine.

Kod predlaganja raspodjele javnih prihoda treba se voditi kriterijem potreba krajnjih korisnika sredstava te dati prednost programima koji zadovoljavaju potrebu najveće grupacije korisnika. Predlaganje programa radi uvrštenja u gradski proračun ukazuje na stupanj javne odgovornosti predlagača, s sve u funkciji ostvarenja javnih ciljeva.

Proračunski korisnik u financijskom planu treba iskazati sve svoje prihode i rashode bez obzira na način njihova stjecanja.

Nakon primitka kompletne dokumentacije od proračunskih korisnika, Jedinstveni upravni odjeli procjenjuje zahtjeve i priprema prijedlog zajedničkog i objedinjenog financijskog plana Grada Orahovice, te Nacrt proračuna za 2014.godinu (uravnoteženje prihoda i rashoda) i Projekcije za 2015. i 2016. dostavlja  Gradonačelniku do 15. listopada 2013. godine.

Gradonačelnik utvrđuje Prijedlog Proračuna i dostavlja ga na razmatranje Povjerenstvu za proračun. Istovremeno, uz prijedlog Proračuna, Jedinstveni upravni odjel Grada dužan je dostaviti Prijedloge Programa javnih potreba Grada Orahovice za 2014.

Nacrt Proračuna Grada Orahovice za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu Gradonačelnik upućuje predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog 2013. g.

U tijeku rasprave o prijedlogu Proračuna, podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje rashoda iznad iznosa utvrđenih prijedlogom, mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje nekih drugih rashoda, ali ne smiju biti na teret proračunske zalihe.

Gradsko vijeće mora donijeti Proračun Grada za razdoblje 2014. – 2016. godine do konca tekuće godine, odnosno do 31. 12. 2013. godine ili Odluku o privremenom financiranju.

Ove Upute dostavljaju se proračunskim korisnicima Grada Orahovice, a obrasci koje treba popuniti:

 • Prilog 1. – obrasci: Financijski plan – Procjena prihoda i primitaka

Financijski plan – Plan rashoda i izdataka

 • Prilog 2. – obrasci za izradu financijskog plana razvojnih programa s

obrazloženjima:

–          Financijski plan razvojnih programa –investicije i

–          Financijski plan razvojnih programa – kapitalne pomoći,

mogu se preuzeti na Internet stranici Grada Orahovice:

 

https://www.orahovica.hr.hr/dokumenti/proracun-grada-orahovice/cat_view/51-proraun-grada-orahovice/85-proracun-2013

 

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec