Javni natječaj o davanju u zakup neizg. zemlj. na tur. kompleksu “Jezero-Ruzica grad” 09.04.2013.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (NN 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), točke II. Ugovora o povjeravanju poslova upravljanja i gospodarenja Turističkim kompleksom „Jezero – Ružica grad“ (SN Grada Orahovica br. 05/06), a na temelju Odluke člana Uprave – direktora Ružica grad d.o.o. Orahovica od 10. travnja 2013. godine, raspisuje se

 

JAVNI NATJEČAJ

O DAVANJU U ZAKUP NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA NA TURISTIČKOM KOMPLEKSU

“JEZERO-RUŽICA GRAD”

 

 

I.

Izlaže se natječaju za davanje u zakup neizgrađeno zemljište na Turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ Orahovica, prikupljanjem zatvorenih ponuda :

 

  1. Neizgrađeno zemljište i drvena kućica površine 4m2 na Turističkom kompleksu “Jezero-Ružica grad Orahovica, s desne strane, gledajući od ceste prema brani, površine 4 m2 za postavljanje pokretnog štanda za posluživanja jela i pića (palačinke, langošice, pomes, kukuruz). Početna cijena iznosi 6.000,00 kn bez PDV-a.

 

 

II.

OPĆI I POSEBNI UVJETI NATJEČAJA

 

1.  Neizgrađeno zemljište iz točke I. daje se u zakup na određeno vrijeme od 01.05.2013-31.12.2013).

 

2.  Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava sukladno odredbama članka 23. stavak 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN RH br. 91/96, 124/97 i 174/04) na trošak zakupnika.

 

3. Ponuditelj je uz ponudu dužan uplatiti jamčevinu u visini 50 % isklične/početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor za koji se natječe, o čemu mora priložiti dokaz o uplati u izvorniku (broj žiro-računa 2500009-1102166759), poziv na broj za fizičke i pravne osobe 02  Datum plaćanja te naznačiti broj računa banke radi povrata jamčevine.

 

4. Natječaj je otvoren osam (8) dana. Dan isticanja teksta natječaja na oglasnoj ploči Grada Orahovica koja je smještena u službenim prostorijama Grada  na adresi: Orahovica, F. Gavrančića 6, smatra se danom objave natječaja.

 

5. Ponude sa svim traženim dokazima podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno u sjedištu Društva RUŽICA GRAD d.o.o. na adresi: Orahovica, F. Gavrančića 6, soba br. 3, odnosno mogu se uputiti poštom na adresu: RUŽICA GRAD d.o.o., F.Gavrančića 6, 33515 Orahovica, s naznakom “NATJEČAJ ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ”.

 

6.  Pravo na zakup neizgrađenogzemljišta ima osoba koja ispunjava natječajne uvjete i koja uz to ponudi najviši iznos zakupnine.

 

7.  Pravo zakupa na neizgrađeno zemljište ne može ostvariti fizička ili pravna osoba:

–  koja ima dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Orahovici;

– čija su dugovanja ostala nenaplativa sa osnove zastare (ovaj uvjet odnosi se na obrte i   trgovačka društva neovisno o statusu i obliku);

– koja je vlasnik 20% ili većeg udjela u drugim trgovačkim društvima koja imaju dospjele, a

nepodmirena obveze prema Gradu Orahovici neovisno o statusu i obliku trgovačkog društva;

– protiv koje Grad Orahovica vodi sudski ili upravni spor.

 

8. Pismena prijava ili ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

– osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe (obavezno navesti JMBG/MB i OIB);

– presliku osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba;

– izvornik ili ovjereni presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ako je ponuditelj pravna osoba;

– Izvadak iz obrtnog registra u izvorniku ili ovjereni presliku za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu;

– obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, u presliku, ne stariji od šest (6) mjeseci, ako je ponuditelj pravna osoba;

– presliku Obrtnice za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu;

– redni broj poslovnog prostora iz natječaja za koji se daje ponuda;

– dokaz o uplati jamčevine (nalog za plaćanje) u izvorniku ili dokaz o plaćanju putem interneta;

– ponuđeni iznos zakupnine;

– ovjerenu izjavu ponuditelja da nema dugovanja sa bilo koje osnove uključujući i zastare potraživanja  prema Gradu Orahovici kada je ponuditelj fizička ili pravna osoba vlasnik u 20% ili većeg udjela u drugim trgovačkim društvima;

– ovjerenu izjavu ponuditelja pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne vodi sudski spor ili upravni spor sa Gradom Orahovica.

 

9. Ponude, koje nisu podnesene u roku i koje nisu potpune, odnosno, koje ne ispunjavaju uvjete natječaja neće se razmatrati.

 

10. Ponuditeljima koji su položili jamčevinu, a ponude kojih nisu prihvaćene, vratiti će se jamčevina po okončanju javnog natječaja.

Jamčevina ponuditelja čija ponuda je utvrđena kao najpovoljnija, zadržava se kao beskamatno sredstvo osiguranja plaćanja dospjelih, a ne naplaćenih iznosa zakupnine  tijekom trajanja zakupa.

 

11.  Djelatnost, istaknuta uz neizgrađeno zemljište koje se izlaže natječaju, ne može se mijenjati.

 

12.  Neizgrađeno zemljište daje se u zakup u postojećem stanju, a pojedinačne zahtjeve za eventualno uređenje poslovnog prostora (rekonstrukcije – adaptacije) Odlukom će odobravati Uprava – direktor Ružica grad d.o.o. Orahovica, uz prethodnu suglasnost predsjednika Skupštine Društva.

 

13. Obavljanje djelatnosti – poslovanja uvjetuje se minimalnim vremenskim periodom od pet (5) mjeseci tijekom tekuće godine.

 

14. Otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Orahovica na sjednici koja će se održati dana -18. travnja 2013. godine u maloj vijećnici Grada Orahovica, ulica F. Gavrančića 6, Orahovica, s početkom u 12,00 sati. Postupku otvaranja ponuda u zatvorenim omotnicama imaju pravo prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli ponude ili njihovi punomoćnici uz predočenje ovlaštenja. Nakon okončanja postupka otvaranja dostavljenih ponuda, Povjerenstvo će sastaviti Zapisnik o otvaranju ponuda.

 

15. Na temelju zapisnika Povjerenstva, Uprava – direktor Ružica grad d.o.o. Orahovica donijeti će prijedlog Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup poslovnog prostora iz ovog Javnog natječaja.

 

16. Konačnu odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup poslovnog prostora iz ovog Javnog natječaja donosi Uprava – direktor Ružica grad d.o.o. Orahovica.

Svaki ponuditelj koji je sudjelovao u ovom Javnom natječaju biti će pisanim putem izviješten o rezultatima provedenog Natječaja i to u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.

 

17. Ako se nakon otvaranja ponuda, ocijeni da pristigle ponude bilo u cjelini ili pojedinačno po izloženim poslovnim prostorima, ne ispunjavaju kriterije iz natječaja, odnosno da su u suprotnosti s utvrđenom politikom razvoja poduzetništva, davatelj zakupa može poništiti natječaj u cjelini ili u pojedinim dijelovima. Pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima glede troškova sudjelovanja u postupku natječaja.

 

18. Ponuditelj koji je dostavio ponudu za zakup poslovnog prostora izloženog u ovom Javnom natječaju, a koji je prije donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja, odustao od zakupa prostora za koji je dostavio ponudu, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

19. Ponuditelj koji je izabran kao najpovoljniji, pisanim će putem, u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke, biti pozvan da pristupi zaključivanju ugovora o zakupu sa Ružica grad d.o.o. Orahovica.

Ukoliko uredno pozvani najpovoljniji ponuditelj bez obrazloženja ili opravdanja ne pristupi zaključivanju ugovora o zakupu u roku koji mu je određen u pozivu, smatrat će se da je odustao od zakupa poslovnog prostora za koji se natjecao i slijedom toga gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

U takvom slučaju posebnim će se zaključkom poništiti izbor takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg te će eventualno odrediti ponovno izlaganje predmetnog poslovnog prostora zakupu.

 

20. Zakupoprimci su dužni na kraju sezone platiti potrošenu električnu energiju. Prilikom primopredaje izvršiti će se početno očitanje brojila i na kraju sezone završno stanje brojila i na osnovu toga napraviti će se obračun potrošene električne energije za svakog zakupoprimca.

 

U Orahovici, 09.04.2013

RUŽICA GRAD d.o.o.

Član Uprave – direktor:

Saša Rister, dipl.inf