Poziv na nadmetanje – Grafička priprema i tisak Orahovačkog glasnika u 2013.

Grad Orahovica je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” 11.01.2013. poslao na objavu poziv na nadmetanje za predmet nabave: GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK MJESEČNIKA „ORAHOVAČKI GLASNIK“ U 2013. GODINI, pod evidencijskim brojem nabave: 02/13, broj poziva na nadmetanje: 2013/S-002-0002475.

Rok za dostavu ponuda je 31.01.2013. u 12:00 sati.

PDF verzija: Poziv na nadmetanje – Grafička priprema i tisak Orahovačkog glasnika u 2013.